منحنی های فرکانس مدت زمان شدت بارش و عدم اطمینان آنها برای فلات غاف

Elsevier تومان 24,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Precipitation intensity-duration-frequency curves Uncertainty levels Generalized extreme value distribution function Ghaap plateau
کلمات کلیدی :
منحنی های فرکانس شدت بارش، سطوح عدم اطمینان، تابع توزیع افراطی ارزش عمومی، فلات غاف
عنوان فارسی :

منحنی های فرکانس مدت زمان شدت بارش و عدم اطمینان آنها برای فلات غاف

عنوان انگلیسی :

Precipitation intensity-duration-frequency curves and their uncertainties for Ghaap plateau

ژورنال :
Climate Risk Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096317300165
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.crm.2017.04.004
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Precipitation intensity-duration-frequency curves Uncertainty levels Generalized extreme value distribution function Ghaap plateau

کلمات کلیدی : منحنی های فرکانس شدت بارش، سطوح عدم اطمینان، تابع توزیع افراطی ارزش عمومی، فلات غاف

عنوان فارسی : منحنی های فرکانس مدت زمان شدت بارش و عدم اطمینان آنها برای فلات غاف

عنوان انگلیسی : Precipitation intensity-duration-frequency curves and their uncertainties for Ghaap plateau

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096317300165چکیده انگلیسی
Engineering infrastructures such as stormwater drains and bridges are commonly designed using the concept of Intensity-Duration-Frequency (IDF) curves, which assume that the occurrence of precipitation patterns and distributions are spatially similar within the drainage area and remain unchanged throughout the lifespan of the infrastructures (stationary). Based on the premise that climate change will alter the spatial and temporal variability of precipitation patterns, inaccuracy in the estimation of IDF curves may occur. As such, prior to developing IDF curves, it is crucial to analyse trends of annual precipitation maxima. The objective of this study was to estimate the precipitation intensities and their uncertainties (lower and upper limits) for durations of 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, and 6 h and return periods of 2, 10, 25, 50 and 100 years in the Ghaap plateau, Northern Cape Province, South Africa using the Generalized Extreme Value (GEV) distribution. The annual precipitation maxima were extracted from long-term (1918–2014) precipitation data for four meteorological stations (Postmasburg, Douglas, Kuruman and Groblershoop) sourced from the South African Weather Services (SAWS). On average, the estimated extreme precipitation intensities for the plateau ranged from 4.2 mm/h for 6 h storm duration to 55.8 mm/h for 0.125 h at 2 years return period. At 100 year return period, the intensity ranged from 13.3 mm/h for 6 h duration to 175.5 mm/h for the duration of 0.125 h. The lower limit of uncertainty ranged from 11.7% at 2 years return period to 26% at 100 year return period, and from 12.8% to 58.4% for the upper limit for the respective return periods. This methodology can be integrated into policy formulation for the design of stormwater and flood management infrastructures in the Ghaap plateau, where mining is the main economic activity.

چکیده فارسی
زیرساخت های مهندسی مانند تخلیه و راههای فاضلاب عموما با استفاده از مفهوم منحنی های شدت-مدت زمان-فرکانس (IDF) طراحی شده اند که فرض می کند که وقوع الگوهای بارش و توزیع ها در فضای زهکشی فضایی مشابه هستند و در طول عمر زیرساخت ها (ثابت). بر اساس فرضي كه تغييرات آب و هوا باعث تغييرات زماني و فضايي الگوهاي بارش مي شود، نادرستي در برآورد منحني هاي IDF ممكن است رخ دهد. به همین ترتیب، قبل از توسعه منحنی های IDF، تجزیه و تحلیل روند حداکثر بارندگی سالانه بسیار مهم است. هدف از اين مطالعه، تخمين شدت بارش و عدم اطمينان آن (حد بالا و پايين) براي مدت زمان هاي 0.225، 0.25، 0.5، 1، 2، 4 و 6 ساعت و دوره هاي بازگشتي 2، 10، 25، 50 و 100 سال در فلات قائپ، استان کیپ شمالی، آفریقای جنوبی با استفاده از توزیع شدید افراطی عمومی (GEV). حداکثر بارندگی سالانه از داده های بارندگی بلند مدت (1918-2014) برای چهار ایستگاه هواشناسی (پستمسبرگ، داگلاس، کورومان و گرولبشوپ ) تهیه شده از سرویس هواشناسی آفریقای جنوبی (SAWS) استخراج شد. به طور متوسط، شدت بارش افراطی تخمین زده شده برای فلات از 4/2 میلیمتر در ساعت در مدت زمان 6 ساعت طوفان تا 55/8 میلیمتر در ساعت به مدت 0.125 ساعت در دوره بازگشت 2 سال بود. در دوره بازگشت 100 ساله، میزان شدت آن از 13.3 میلیمتر در ساعت به مدت زمان 6 ساعت تا 175.5 میلی متر در ساعت در طول مدت 0.125 ساعت متغیر بود. حد پایین تر عدم قطعیت از 7/11 درصد در دوره بازدهی 2 سال به 26 درصد در دوره بازگشت 100 ساله و از 12.8 درصد به 58.4 درصد برای حد بالا برای دوره های مربوطه بازمیگردد. این روش را می توان در قالب سیاست گذاری برای طراحی زیرساخت های مدیریت آب و فاضلاب در فلات قاف، که فعالیت های اصلی اقتصادی معدن است، ادغام کرد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 24,000