آیا ما واقعا برای پیش بینی شرکت های تابعه تحقیق و توسعه صلاحیت داریم؟ کشف میانجگری تعبیه شبکه دوگانه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
15
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
144
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Technology strategy R&D Network embeddedness Multinational Subsidiary Competence-creating role
کلمات کلیدی :
استراتژی فناوری R & D، تعبیه شبکه، چند ملیتی، زیرمجموعه، نقش ایجاد صلاحیت
عنوان فارسی :

آیا ما واقعا برای پیش بینی شرکت های تابعه تحقیق و توسعه صلاحیت داریم؟ کشف میانجگری تعبیه شبکه دوگانه

عنوان انگلیسی :

Do we really know the predictors of competence-creating R&D subsidiaries? Uncovering the mediation of dual network embeddedness

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516304814
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.10.019
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 144

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Technology strategy R&D Network embeddedness Multinational Subsidiary Competence-creating role

کلمات کلیدی : استراتژی فناوری R & D، تعبیه شبکه، چند ملیتی، زیرمجموعه، نقش ایجاد صلاحیت

عنوان فارسی : آیا ما واقعا برای پیش بینی شرکت های تابعه تحقیق و توسعه صلاحیت داریم؟ کشف میانجگری تعبیه شبکه دوگانه

عنوان انگلیسی : Do we really know the predictors of competence-creating R&D subsidiaries? Uncovering the mediation of dual network embeddedness

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516304814چکیده انگلیسی
Many changes have been recorded in the R&D role played by the foreign subsidiaries of multinational corporations (MNCs), to the extent that today many are recognised as key players in the development of firm innovation-related competences. Given this trend, we examine the predictors of a subsidiary's R&D role as a competence-creating contributor to the MNC's long-term success. Traditionally, the predictors of subsidiaries' R&D roles have been sought in the specific features of the internal corporate and external host-country environments. However, we find that favourable corporate- and country-level conditions may not necessarily lead to the enhancement of a subsidiary's R&D role unless dual embeddedness – that is, the subsidiary's embeddedness in the knowledge networks of the MNC (internal embeddedness) and in those of the host country (external embeddedness) – is well established. The main contribution of this paper is the development of a multiple mediation model that disentangles the way in which corporate and host-country environments interrelate with a subsidiary's dual embeddedness in the expected configuration of its competence-creating R&D role. In developing the model, we use the PLS-SEM method to estimate the relationship between these elements and, eventually, to forecast the subsidiary's competence-creating R&D role. The proposed model should help managers shape the fate of the subsidiary's R&D strategic role.

چکیده فارسی
بسیاری از تغییرات در نقش R & D توسط شرکت های وابسته به شرکت های چند ملیتی شرکت های چند ملیتی (MNCs) ثبت شده است، به طوری که امروزه بسیاری از آنها به عنوان نقش کلیدی در توسعه مهارت های مرتبط با نوآوری شرکت شناخته شده اند. با توجه به این روند، پیش بینی کنندگان نقش تحقیق و توسعه شرکت فرعی را به عنوان یک عامل ایجاد کننده صلاحیت برای موفقیت بلند مدت MNC بررسی می کنیم. به طور سنتی، پیش بینی کننده نقش R & D شرکت های تابعه در ویژگی های خاص محیط داخلی و خارج از کشور میزبان مورد نظر قرار گرفته است. با این حال، ما می بینیم که شرایط مناسب شرکت های بزرگ و سطح کشور، لزوما منجر به افزایش نقش تحقیق و توسعه شرکت فرعی می شود مگر اینکه تعویض دوگانه - یعنی شرکت تابعه در شبکه های دانش MNC (تعبیه داخلی) و در موارد کشور میزبان (تعویض خارجی) - به خوبی تاسیس شده است. سهم اصلی این مقاله، توسعه یک مدل میانجی گری چندگانه است که از بین می برد که محیط های شرکت های سازمانی و میزبان کشور با یک چارچوب دوگانه شرکت های وابسته به پیکربندی مورد انتظار نقش تحقیق و توسعه خود را در اختیار دارد. در حال توسعه مدل، ما از روش PLS-SEM برای برآورد رابطه بین این عناصر و، در نهایت، پیش بینی نقش R & D صلاحیت شرکت تابعه استفاده می کنیم. مدل پیشنهادی باید به مدیران کمک کند تا سرنوشت نقش استراتژیک تحقیق و توسعه شرکت تابعه را شکل دهند.

موضوعات مقاله