پیش بینی برای موفقیت در استخدام جدید : مطالعه یک گروه آینده‌نگر

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
32
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Unemployment Re-employment behavior Predictive factors Assessment
کلمات کلیدی :
بیکاری، رفتار اشتغال مجدد ، عوامل پیش بینی کننده، ارزیابی
عنوان فارسی :

پیش بینی برای موفقیت در استخدام جدید : مطالعه یک گروه آینده‌نگر

عنوان انگلیسی :

Predictors for re-employment success in newly unemployed: A prospective cohort study

ژورنال :
Journal of Vocational Behavior
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879115000366
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.04.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 32

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Unemployment Re-employment behavior Predictive factors Assessment

کلمات کلیدی : بیکاری، رفتار اشتغال مجدد ، عوامل پیش بینی کننده، ارزیابی

عنوان فارسی : پیش بینی برای موفقیت در استخدام جدید : مطالعه یک گروه آینده‌نگر

عنوان انگلیسی : Predictors for re-employment success in newly unemployed: A prospective cohort study

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001879115000366چکیده انگلیسی
The aim of the present study was to examine which personal and situational factors affect reemployment success in persons in their first year of unemployment. In a prospective cohort study with a one-year follow-up, we investigated a sample of 3618 subjects who became unemployed. A survey was sent to all participants, including personal and situational factors, based on Wanberg's model, the Theory of Planned Behavior model and the Valence–Instrumentality–Expectancy model. Our results showed that ten key-factors predicted re-employment success in the first year after becoming unemployed. Knowing these factors, and in particular those which are amenable to change through any intervention program, may help to develop effective intervention strategies for those who facilitate reemployment in order to shorten the duration of unemployment.

چکیده فارسی
هدف از مطالعه حاضر بررسی اینکه عوامل شخصی و موقعیتی بر موفقیت مجدد استخدام در افراد در اولین سال بیکاری تاثیر می گذارد. در یک مطالعه گروه فوری با پیگیری یک ساله، نمونه ای از 3618 نفر که بیکار شدند، مورد بررسی قرار دادیم. بر اساس مدل ونبرگ، نظریه مدل رفتار برنامه ریزی شده و مدل ارزش-صنعتی -احتمال، یک نظرسنجی به تمامی شرکت کنندگان ارسال شد که شامل عوامل شخصی و موقعیتی می باشد. نتایج ما نشان داد که ده عامل کلیدی موفقیت مجدد استخدام در سال اول پس از بیکاری را پیش بینی کرد. دانستن این عوامل و به ویژه مواردی که قابل تغییر است از طریق هر برنامه مداخله ای ممکن است به ایجاد استراتژی های مداخله ای برای کسانی که بازنشستگی را برای کوتاه کردن مدت بیکاری کمک می کنند تسهیل کند .

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی