آماده‌سازی برای اختلالات :یک مداخله برنامه‌ریزی استراتژیک تشخیصی برای توسعه پایدار

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
58
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Strategic planning Sustainable development Diagnostic Urban water Water sensitive city Fishermans bend
کلمات کلیدی :
برنامه ریزی استراتژیک، توسعه پایدار، تشخیص، آب شهری، شهر حساس آب، خم ماهیگیران
عنوان فارسی :

آماده‌سازی برای اختلالات :یک مداخله برنامه‌ریزی استراتژیک تشخیصی برای توسعه پایدار

عنوان انگلیسی :

Preparing for disruptions: A diagnostic strategic planning intervention for sustainable development

ژورنال :
Cities
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275116301299
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.12.016
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 58

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Strategic planning Sustainable development Diagnostic Urban water Water sensitive city Fishermans bend

کلمات کلیدی : برنامه ریزی استراتژیک، توسعه پایدار، تشخیص، آب شهری، شهر حساس آب، خم ماهیگیران

عنوان فارسی : آماده‌سازی برای اختلالات :یک مداخله برنامه‌ریزی استراتژیک تشخیصی برای توسعه پایدار

عنوان انگلیسی : Preparing for disruptions: A diagnostic strategic planning intervention for sustainable development

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275116301299چکیده انگلیسی
Despite the emphasis on sustainable development in some of the contemporary planning and policy rhetoric, we face an implementation deficit in practice. The impediments to the widespread adoption and successful implementation of sustainable infrastructure in cities' critical sectors—such as water, energy or transport—are varied and complex. Although the scholarship has made some attempts to understand and categorize those impediments, not much has been said about how to identify them in a specific practical context. This study proposes a model for a diagnostic intervention in the ongoing process of strategic infrastructure planning, as a way of revealing context-specific impediments. The diagnostic intervention incorporates an explicit and reflexive consideration of short-term barriers and long-term disruptors into the strategic planning process, and assists with drafting the required coping strategies. The intervention has been tested in water infrastructure planning for one of the world's largest urban renewal areas in Melbourne, Australia. This trial application provided promising outcomes for addressing the implementation deficit of sustainable development: it created a platform for various stakeholder groups to engage in explicit discussions on their confronted problems, which often have trans-organizational causes and impacts; it enabled reflexivity within the ongoing planning process; and, it helped to consider a large portfolio of future uncertainties to provide an enabling condition for more robust decisions to be made. Moreover, the trialed intervention provided empirical evidence in support of the scholarly discourse which contends that sustainable infrastructure delivery is not only about the development of technical solutions, but is also about the development of processes and tools that support the widespread adoption and successful implementation of those solutions in the face of wide-ranging impediments.

چکیده فارسی
با وجود تاکید بر توسعه پایدار در بعضی از برنامه ریزی های معاصر و سخنرانی های سیاسی، ما با اجرای کمبود در عمل مواجه هستیم. مانع پذیرش گسترده و اجرای موفقیت آمیز زیرساخت های پایدار در بخش های حیاتی شهرها مانند آب، انرژی و حمل و نقل، متنوع و پیچیده هستند. اگر چه بورس تحصیلی برخی تلاش هایی را برای درک و طبقه بندی این موانع انجام داده است، در مورد چگونگی شناسایی آنها در یک زمینه خاص خاص، گفته نشده است. این مطالعه یک مدل برای مداخله تشخیصی در فرآیند مستمر برنامه ریزی زیرساخت های استراتژیک را به عنوان راهی برای نشان دادن موانع خاص در زمینه ارائه می دهد. مداخلات تشخیصی شامل درک صریح و بازتابی از موانع کوتاه مدت و اختلال دراز مدت در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و کمک به تهیه پیش نویس استراتژی های مقابله ای مورد نیاز است. مداخله در برنامه ریزی زیرساخت های آب برای یکی از بزرگترین مناطق بازسازی شهری در ملبورن استرالیا مورد آزمایش قرار گرفته است. این برنامه محاکمه نتایج دلسوزانه برای رسیدگی به کمبود اجرای توسعه پایدار را فراهم کرد: این پلت فرم برای گروه های مختلف ذینفع ایجاد شده بود تا مشارکت صریح در مورد مشکلاتشان را که اغلب علل و اثرات فراوانی دارند؛ آن را در فرایند برنامه ریزی در حال اجرا بازتابی پذیری می کند؛ و، کمک به در نظر گرفتن نمونه های بزرگی از عدم اطمینان آینده برای ارائه یک شرط لازم برای تصمیم گیری های قوی تر ساخته شده است. علاوه بر این، مداخله آزمایشی شواهد تجربی را در حمایت از گفتمان علمی ارائه داد که بیان می کند که تحویل زیرساخت های پایدار نه تنها در زمینه توسعه راه حل های فنی، بلکه در زمینه توسعه فرایندها و ابزارهایی است که از پذیرش گسترده و اجرای موفق آن راه حل ها در برابر موانع وسیع برخوردار است .

موضوعات مقاله