استراتژی های قیمت گذاری و سطوح و تاثیر آنها بر سودآوری شرکت ها

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
47
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Prices Pricing Pricing policy Price strategies Business performance
کلمات کلیدی :
قیمت ها، قیمت گذاری، سیاست قیمت گذاری، استراتژی های قیمت، عملکرد کسب و کار
عنوان فارسی :

استراتژی های قیمت گذاری و سطوح و تاثیر آنها بر سودآوری شرکت ها

عنوان انگلیسی :

Pricing strategies and levels and their impact on corporate profitability

ژورنال :
Revista de Administração
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0080210716308299
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.rausp.2016.12.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 47

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Prices Pricing Pricing policy Price strategies Business performance

کلمات کلیدی : قیمت ها، قیمت گذاری، سیاست قیمت گذاری، استراتژی های قیمت، عملکرد کسب و کار

عنوان فارسی : استراتژی های قیمت گذاری و سطوح و تاثیر آنها بر سودآوری شرکت ها

عنوان انگلیسی : Pricing strategies and levels and their impact on corporate profitability

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0080210716308299چکیده انگلیسی
Price policy definition is one of the most important decisions in management as it affects corporate profitability and market competitiveness. Despite the importance that prices take in organizations, it appears that this element has not received proper attention by many academics and marketers since it represents, according to estimates, less than 2% of the papers on leading journals in the field. Thus, the aim of this study was to propose and test a theoretical model showing the impacts of pricing policy on corporate profitability. To this end, 150 companies in the metal-mechanic sector situated in the Northeast of Rio Grande do Sul State, Brazil were studied, integrating customer value-based pricing strategies, competition-based pricing strategies and cost-based pricing strategies with price levels (high and low) and performance with respect to profitability. The results indicate that the profitability of the surveyed companies is positively affected by value-based pricing strategy and high price levels while it is negatively affected by low price levels. Such findings indicate that pricing policies influence the profitability of organizations and therefore, a more strategic look at the pricing process may constitute one aspect that cannot be overlooked by managers.

چکیده فارسی
تعریف سیاست قیمت یکی از مهمترین تصمیمات در مدیریت است زیرا بر سودآوری شرکت ها و رقابت در بازار تاثیر می گذارد. به رغم اهمیتی که قیمت ها در سازمان ها به دست می آورند، به نظر می رسد که این عنصر توسط بسیاری از دانشگاهیان و بازاریابان مورد توجه قرار نگرفته است، زیرا طبق تخمین ها، کمتر از 2 درصد از مقالات در مجلات برجسته در این زمینه را نشان می دهد. بنابراین هدف از این مطالعه پیشنهاد و آزمون یک مدل نظری است که نشان دهنده تأثیر سیاست قیمت گذاری بر سودآوری شرکت است. برای این منظور، 150 شرکت در بخش متالورژیک واقع در شمال شرقی دولت ریو گراند دوسل، برزیل مورد مطالعه قرار گرفتند، راهبردهای قیمت گذاری مبتنی بر ارزش مشتری، استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر رقابت و استراتژی های قیمت گذاری مبتنی بر قیمت با قیمت ها ( بالا و پایین) و عملکرد با توجه به سودآوری است . نتایج نشان می دهد که سودآوری شرکت های مورد بررسی به طور مثبت با استراتژی قیمت گذاری مبتنی بر ارزش و سطح بالای قیمت تاثیر می گذارد، در حالی که از نظر قیمت پایین قیمت ها منفی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که سیاست های قیمت گذاری بر سودآوری سازمان تأثیر می گذارند و بنابراین یک نگاه استراتژیک به فرایند قیمت گذاری ممکن است یک جنبه ای باشد که مدیران آن را نادیده می گیرند.

موضوعات مقاله