ایجاد وفاداری از طریق برنامه‌های پاداش: تاثیر آگاهی از عدالت و وابستگی به برند

Elsevier تومان 35,000
سال انتشار :
2019
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
نامشخص
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Loyalty Reward program Perception of fairness Brand attachment Loyalty intention Casino
عنوان فارسی :

ایجاد وفاداری از طریق برنامه‌های پاداش: تاثیر آگاهی از عدالت و وابستگی به برند

عنوان انگلیسی :

Building loyalty through reward programs: The influence of perceptions of fairness and brand attachment

ژورنال :
International Journal of Hospitality Management
لینک مقاله :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431917303936
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.03.009
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2019

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : نامشخص

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Loyalty Reward program Perception of fairness Brand attachment Loyalty intention Casino

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : ایجاد وفاداری از طریق برنامه‌های پاداش: تاثیر آگاهی از عدالت و وابستگی به برند

عنوان انگلیسی : Building loyalty through reward programs: The influence of perceptions of fairness and brand attachment

لینک مقاله : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431917303936چکیده انگلیسی
Grounded in the Theory of Justice, perception of fairness is evaluated as a key element to enhance the effectiveness of loyalty programs. Using a robust sample of casino reward program members, the research examines the mediating roles of brand attachment and loyalty intention between perceptions of fairness and loyalty outcomes. The study introduces share-of-wallet as a critical outcome of the loyalty process. The results indicate that communication-based and value-based fairness significantly influence brand attachment and loyalty intention. Moreover, brand attachment has a stronger impact on share-of-wallet than loyalty intention does. The research yields guidance for hospitality marketers to structure effective and competitive loyalty programs. The results add new insight into loyalty processes and extend the hospitality loyalty literature by suggesting brand attachment as a primary indicator for loyalty outcomes. The findings suggest that through perceived fairness, marketers can build brand attachment and increase share of wallet, thereby increasing profitability.

چکیده فارسی
براساس نظریه عدالت، آگاهی از عدالت، به مثابه عامل اصلی ارتقای اثربخشی برنامه‌های وفاداری ارزیابی شده است. با استفاده از مثال، برنامه پاداش اعضای کازینو، این تحقیق به بررسی نقش‌های واسطه وابستگی به برند و وفاداری بین آگاهی از عدالت و بروندادهای وفاداری می‌پردازد. این مطالعه به معرفی سهمی از کیف پول به عنوان برونداد اصلی فرآیند وفاداری می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهند که عدالت مبتنی بر ارتباطات و ارزش به صورت چشمگیری بر وابستگی به برند و قصد به وفاداری، تاثیر می‌گذارند. علاوه بر این، وابستگی برند تاثیر بیشتری بر سهم از کیف پول نسبت به قصد به وفاداری دارد. نتیجه این تحقیق راهنمایی برای بازاریابان بیمارستانی به منظور ساختاربندی برنامه‌های وفاداری رقابتی و اثربخش است. نتایج، دیدگاههای جدیدی را به فرآیندهای وفاداری افزوده‌ و ادبیات وفاداری بیمارستانی را از طریق ارائه وابستگی به برند به عنوان شاخص اصلی بروندادهای وفاداری تعمیم داده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که به واسطه عدالت، بازاریابان می‌توانند وابستگی به برند را ایجاد کرده و سهم مربوط به کیف پول و سودآوری را افزایش دهد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 35,000