حرفه ای است اما مقامی ندارد ؟ هویت کاری و رضایت شغلی در مدیریت پروژه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
17
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Identity Work orientation Project managers
کلمات کلیدی :
هویت، جهت گیری کار، مدیران پروژه
عنوان فارسی :

حرفه ای است اما مقامی ندارد ؟ هویت کاری و رضایت شغلی در مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی :

A profession but not a career? Work identity and career satisfaction in project management

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317308554
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.07.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 17

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Identity Work orientation Project managers

کلمات کلیدی : هویت، جهت گیری کار، مدیران پروژه

عنوان فارسی : حرفه ای است اما مقامی ندارد ؟ هویت کاری و رضایت شغلی در مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی : A profession but not a career? Work identity and career satisfaction in project management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317308554چکیده انگلیسی
Project careers typify contemporary career theories that place the individual, rather than the organisation, as the sole architect of employability and career satisfaction. However, a gap now exists between the strategic importance of projects and the ability of permanent organisations to support and develop the project management role. Using survey data (N = 207) of IT project managers our theoretical framework hypothesizes relationships between project management identity and career satisfaction, and the moderating effect of how project managers relate to their role as a job, career or calling. Findings suggest that project managers with a high level of professional identification achieve validation from external project networks reducing the reliance on internal organisational support. However, not all project managers relate to their role as a career. The article discusses the implications for project careers, professionalization and organisation support.

چکیده فارسی
شغل پروژه، تئوری های حرفه ای معاصر را نشان می دهد که فرد را به جای معماری به عنوان تنها معمار توانایی استخدام و رضایت حرفه ای قرار می دهد. با این حال، بین اهمیت استراتژیک پروژه ها و توانایی سازمان های دائمی برای حمایت و توسعه نقش مدیریت پروژه، ارتباط وجود دارد. با استفاده از داده های نظرسنجی (207 نفر) از مدیران پروژه های فناوری اطلاعات، چارچوب نظری ما روابط بین هویت مدیریت پروژه و رضایت شغلی را تعیین می کند و تاثیر تعدیل کننده نحوه ارتباط مدیران پروژه با نقش آنها به عنوان شغل، حرفه ای یا فراخوانی را معرفی می کند. یافته ها نشان می دهد که مدیران پروژه با سطح بالایی از شناسایی حرفه ای، اعتبار سنجی شبکه های پروژه های خارجی را کاهش می دهند و باعث کاهش وابستگی به حمایت های سازمانی داخلی می شوند. با این وجود، همه مدیران پروژه به نقش آنها به عنوان یک حرفه ای وابسته نیستند. این مقاله مفاهیم مربوط به حرفه های پروژه، تخصص و پشتیبانی سازمان را مورد بحث قرار می دهد.

موضوعات مقاله