زنجیره تامین خدمات حرفه ای

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
92
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Professional services Supply chain Complexity science Adaptive systems Interprofessional interface Service experience Service episode Catastrophic failure
کلمات کلیدی :
خدمات حرفه ای، زنجیره تأمین، علم پیچیدگی، سیستم های سازگار، رابط بین حرفه ای، تجربه خدمات، بخش سرویس، شکست فاجعه آمیز
عنوان فارسی :

زنجیره تامین خدمات حرفه ای

عنوان انگلیسی :

Professional service supply chains

ژورنال :
Journal of Operations Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272696316000152
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jom.2016.03.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 92

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Professional services Supply chain Complexity science Adaptive systems Interprofessional interface Service experience Service episode Catastrophic failure

کلمات کلیدی : خدمات حرفه ای، زنجیره تأمین، علم پیچیدگی، سیستم های سازگار، رابط بین حرفه ای، تجربه خدمات، بخش سرویس، شکست فاجعه آمیز

عنوان فارسی : زنجیره تامین خدمات حرفه ای

عنوان انگلیسی : Professional service supply chains

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272696316000152چکیده انگلیسی
Professional service (PS) exchanges are seldom narrowly bounded in time and space. This conceptual paper discusses prolonged PS sequences involving different professionals and different types of professionals. It is framed by the dual concepts of service episodes, representing the client's perspective and experience, and PS supply chains, that is, organized sequences of professional, clerical, and technical services explicitly set up to provide specific results, such as producing a financial product, designing a house, or replacing a hip. Four illustrative, empirically inspired situations are used to characterize episodes and supply chains. Each exemplar, two each from the health and social work sectors, is real and draws on publicly available data. The richness of the public information is a reflection of the fact that each is some form of failure or “disaster” (Altay and Ramirez, 2010). This dual conceptualization leads to a holistic perspective obtained by using the complex adaptive systems framework (Dooley and Van de ven, 1999, Levin, 1998) as a lens. The paper concludes with a discussion of the dynamics of such service systems and some proposals for a research agenda.

چکیده فارسی
مبادلات حرفه ای (PS) در زمان و مکان به ندرت محدود می شود. در این مقاله مفهومی، توالی PS طولانی شامل متخصصین مختلف و متخصصین مختلف است. این مفهوم به وسیله مفاهیم دوگانه ای از قسمت خدمات ارائه شده است، که نمایانگر دیدگاه و تجربه مشتری است، و زنجیره های عرضه PS، یعنی توالی سازمان یافته از خدمات حرفه ای، روحانی و فنی، به صراحت برای ارائه نتایج خاص، مانند تولید یک محصول مالی ، طراحی یک خانه یا جایگزینی یک ون. چهار حالت نشانگر، تجربی و الهام بخش برای توصیف قسمت ها و زنجیره های عرضه استفاده می شود. هر نمونه، هر کدام از بخش های بهداشتی و اجتماعی، واقعی است و براساس داده های موجود در دسترس عموم است. ثروت اطلاعات عمومی نمایانگر این واقعیت است که هر کدام از آنها یک نوع شکست یا "فاجعه" است (آلتی و رامیرز ، 2010). این مفهوم سازی دوگانه منجر به یک دید کلی می شود که با استفاده از چارچوب سیستم های سازگار پیچیده (دوولی و ون دون ، 1999، لوین،1998) به عنوان یک دیدگاه به دست می آید. این مقاله با بحث در مورد پویایی چنین سیستم های خدماتی و برخی پیشنهادها برای یک برنامه تحقیق می شود.

موضوعات مقاله