مدیریت پروژه و تأثیر آن بر موفقیت پروژه: مقایسه بین کشورها و صنایع مختلف

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
100
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project management Performance Success Contingency approach Project management maturity Project complexity
کلمات کلیدی :
مدیریت پروژه، عملکرد، رویکرد احتمالی موفقیت، بلوغ مدیریت پروژه، پیچیدگی پروژه
عنوان فارسی :

مدیریت پروژه و تأثیر آن بر موفقیت پروژه: مقایسه بین کشورها و صنایع مختلف

عنوان انگلیسی :

Project management and its effects on project success: Cross-country and cross-industry comparisons

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315000733
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.04.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 100

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project management Performance Success Contingency approach Project management maturity Project complexity

کلمات کلیدی : مدیریت پروژه، عملکرد، رویکرد احتمالی موفقیت، بلوغ مدیریت پروژه، پیچیدگی پروژه

عنوان فارسی : مدیریت پروژه و تأثیر آن بر موفقیت پروژه: مقایسه بین کشورها و صنایع مختلف

عنوان انگلیسی : Project management and its effects on project success: Cross-country and cross-industry comparisons

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315000733چکیده انگلیسی
This study aims to investigate the effects of project management (PM) on project success under the parameters of scheduling, cost, and margins. We adopt a contingency approach that evaluates the complexity of the project, according to 4 categories, the effect of industry sector and countries. The methodological approach involved a longitudinal field survey in 3 countries (Argentina, Brazil, and Chile) with business units from 10 different industries over a 3-year period, and data from a total of 1387 projects were analyzed. Structural equation modeling was used to test the research hypotheses. The results show a significant and positive relationship between the response variable schedule with PM enablers and project management efforts in training and capabilities development. Project complexity has a significant effect on 2 aspects of project success: margin and schedule. Both cross-country and cross-industry analyses show a significant explanatory effect.

چکیده فارسی
این مطالعه با هدف بررسی اثرات مدیریت پروژه (PM) بر موفقیت پروژه براساس پارامترهای برنامه ریزی، هزینه و حاشیه انجام شده است. ما یک رویکرد احتمالی اتخاذ می کنیم که پیچیدگی پروژه را بر اساس 4 طبقه بندی، تأثیر بخش صنعت و کشورها ارزیابی می کند. رویکرد روش شناختی در 3 کشور (آرژانتین، برزیل و شیلی) با واحد های تجاری از 10 صنعت مختلف در یک دوره 3 ساله مورد بررسی قرار گرفت و داده ها از مجموع 1387 پروژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین برنامه متغیر پاسخ با مسئولین PM و تلاش های مدیریت پروژه در آموزش و توسعه قابلیت ها رابطه معناداری وجود دارد. پیچیدگی پروژه تأثیر قابل توجهی بر دو جنبه موفقیت پروژه دارد: حاشیه و برنامه. هر دو تجزیه و تحلیل متقابل کشور و یک صنعت نشان دهنده یک اثر توضیحی قابل توجه است.

موضوعات مقاله