آیا مدیران پروژه دارای دیدگاه های مختلف در مدیریت پروژه هستند؟

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project manager Task perspective Organizational perspective Different perspectives
کلمات کلیدی :
مدیر پروژه، دیدگاه وظیفه، دیدگاه سازمانی، دیدگاه های مختلف
عنوان فارسی :

آیا مدیران پروژه دارای دیدگاه های مختلف در مدیریت پروژه هستند؟

عنوان انگلیسی :

Do project managers have different perspectives on project management?

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315001465
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.09.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project manager Task perspective Organizational perspective Different perspectives

کلمات کلیدی : مدیر پروژه، دیدگاه وظیفه، دیدگاه سازمانی، دیدگاه های مختلف

عنوان فارسی : آیا مدیران پروژه دارای دیدگاه های مختلف در مدیریت پروژه هستند؟

عنوان انگلیسی : Do project managers have different perspectives on project management?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315001465چکیده انگلیسی
Do all project managers have the same perspective on project management? This paper argues that project management may be seen from different perspectives. The task perspective means that the project manager focuses on delivering on time, within budget and with specified quality. The organizational perspective implies that the project manager's focus is to support value creation in the receiving organization. The conducted survey reveals that different perspectives prevail among project managers. The implications are of importance. Every project has to decide at the outset which project management perspective shall rule the work of the project.

چکیده فارسی
آیا تمام مدیران پروژه از دیدگاه مدیریت پروژه شبیه هستند؟ این مقاله استدلال می کند که مدیریت پروژه ممکن است از دیدگاه های مختلف دیده شود. چشم انداز وظیفه به این معنی است که مدیر پروژه بر روی تحویل در زمان، در بودجه و با کیفیت مشخص متمرکز است. دیدگاه سازمانی نشان می دهد که تمرکز مدیر پروژه برای حمایت از ارزش گذاری در سازمان دریافت کننده است. بررسی انجام شده نشان می دهد که دیدگاه های مختلف در میان مدیران پروژه وجود دارد. مفاهیم اهمیت دارند. هر پروژه باید در ابتدا تصمیم بگیرد که چشمانداز مدیریت پروژه باید کار پروژه را کنترل کند.

موضوعات مقاله