برنامه ریزی منابع و برنامه ریزی منابع پروژه با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند منظوره: مدل سازی و مطالعه موردی

Elsevier تومان 22,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
35
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project management Project scheduling Resource leveling Multi-Attribute Decision Models
کلمات کلیدی :
مدیریت پروژه، برنامه ریزی پروژه، سطح بندی منابع، چند عاملی، مدل تصمیم گیری
عنوان فارسی :

برنامه ریزی منابع و برنامه ریزی منابع پروژه با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند منظوره: مدل سازی و مطالعه موردی

عنوان انگلیسی :

Project resources scheduling and leveling using Multi-Attribute Decision Models: Models implementation and case study

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417417300441
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.01.035
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 35

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project management Project scheduling Resource leveling Multi-Attribute Decision Models

کلمات کلیدی : مدیریت پروژه، برنامه ریزی پروژه، سطح بندی منابع، چند عاملی، مدل تصمیم گیری

عنوان فارسی : برنامه ریزی منابع و برنامه ریزی منابع پروژه با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند منظوره: مدل سازی و مطالعه موردی

عنوان انگلیسی : Project resources scheduling and leveling using Multi-Attribute Decision Models: Models implementation and case study

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417417300441چکیده انگلیسی
Project scheduling is one of the most vital processes in Project Management. It is a widely discussed topic in academic and practical circles due to its importance and complexity. Manpower, machines, materials and equipment are used for the execution of project activities, but these mostly have limited availability, which can constrain project scheduling procedures. Project resources might exceed or fall short of the resource demand in a project's time horizon. These considerations present issues to project managers who must try to properly allocate among these demands in order to achieve a near optimal utilization during a project's lifetime. Resource leveling is among the greatest challenges faced by project managers as the success of a project largely depends on it. This is because peaks and valleys in the resource usage histogram are responsible for cost overruns due to the necessary recruitment, dismissal and training of the personnel Moreover, issues may arise regarding the efficient management of available resources given that large peaks correspond to fluctuations in resource allocation during a project's life cycle or construction period. To address these issues, resource leveling provides procedures and frameworks that ensure the efficient management of resources to obtain smooth resource usage profiles. These procedures attempt to identify activities that should be delayed to resolve resource over-allocations under time and cost constraints. Given the existence of a variety of available rules that could be followed by project managers to prioritize activities, the paper at hand examines the implementation of five Multi-Attribute Decision Making models and how they perform in the scheduling of a solar park construction project. Namely these models are the Weighted Sum Method, Analytic Hierarchy Process, PROMETHEE, TOPSIS, Ordered Weighted Average (OWA) and Hybrid Weighted Average (HWA). Finally, the derived results are discussed in comparison with those obtained by the standard resource leveling procedures of MS-Project.

چکیده فارسی
برنامه ریزی پروژه یکی از حیاتی ترین فرآیندهای مدیریت پروژه است. به دلیل اهمیت و پیچیدگی آن، یک موضوع به طور گسترده مورد بحث در محافل علمی و عملی است. نیروی انسانی، ماشین آلات، مواد و تجهیزات برای اجرای فعالیت های پروژه مورد استفاده قرار می گیرند، اما این موارد عمدتا محدودیت در دسترس بودن دارند که می تواند روند برنامه ریزی پروژه را محدود کند. منابع پروژه ممکن است از تقاضای منابع در یک افق زمانی پروژه فراتر رفته یا از آن کاسته شود. این ملاحظات مسائلی را برای مدیران پروژه ای که باید سعی در تخصیص در میان این خواسته ها داشته باشند، برای دستیابی به یک کاربرد بهینه مطلوب در طول عمر پروژه، ارائه می دهد. سطح بندی منابع یکی از بزرگترین چالش هایی است که مدیران پروژه با آن مواجه هستند؛ زیرا موفقیت یک پروژه به طور عمده بستگی دارد. این به این دلیل است که قله ها و دره ها در هیستوگرام استفاده از منابع مسئول افزایش بیش از حد هزینه ها با توجه به استخدام، اخراج و آموزش پرسنل ضروری است. علاوه بر این، می تواند مسائل مربوط به مدیریت کارآمد منابع موجود با توجه به اینکه قله های بزرگ با نوسانات تخصیص منابع مطابقت دارند در طول دوره عمر پروژه یا دوره ساخت و ساز. برای مقابله با این مسائل، سطح بندی منابع فراهم می کند روال ها و چارچوب هایی است که مدیریت کارآمد منابع را فراهم می کند تا از پروفایل های کاربری استفاده صاف بهره مند شوند. این رویه ها برای شناسایی فعالیت هایی که باید به منظور حل و فصل بیش از حد منابع در زمان و هزینه های محدود به تأخیر اندازند، تلاش می کنند. با توجه به وجود انواع قوانین موجود که می تواند توسط مدیران پروژه به منظور اولویت بندی فعالیت ها پیگیری شود، مقاله در دست بررسی اجرای پنج مدل تصمیم گیری چند منظوره و نحوه انجام آنها در برنامه ریزی پروژه ساخت و ساز پارک خورشیدی است. بدین معنی که این مدل ها عبارتند از مجموع روش وزن، روند سلسله مراتب تحلیلی، پرومت، تاپسیس ، میانگین وزن سفارش شده (OWA) و میانگین وزنی ترکیبی (HWA). در نهایت، نتایج مشتق شده در مقایسه با آنچه که توسط روش های استاندارد برآورد منابع MS پروژه تهیه شده است مورد بحث قرار می گیرد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 22,000