آیا مدیریت پروژه پایداری می تواند موفقیت پروژه را تحت تأثیر قرار دهد؟ یک مطالعه تجربی با استفاده از رویکرد احتمالی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
103
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sustainability; Project management; Project sustainability management; Project success; Project performance; Project complexity; Contingent approach; Triple bottom line
کلمات کلیدی :
پایداری؛ مدیریت پروژه؛ مدیریت پایداری پروژه؛ موفقیت پروژه؛ عملکرد پروژه؛ پیچیدگی پروژه؛ رویکرد مشروط خط سه گانه
عنوان فارسی :

آیا مدیریت پروژه پایداری می تواند موفقیت پروژه را تحت تأثیر قرار دهد؟ یک مطالعه تجربی با استفاده از رویکرد احتمالی

عنوان انگلیسی :

Can project sustainability management impact project success? An empirical study applying a contingent approach

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317302478
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.02.018
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 103

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sustainability; Project management; Project sustainability management; Project success; Project performance; Project complexity; Contingent approach; Triple bottom line

کلمات کلیدی : پایداری؛ مدیریت پروژه؛ مدیریت پایداری پروژه؛ موفقیت پروژه؛ عملکرد پروژه؛ پیچیدگی پروژه؛ رویکرد مشروط خط سه گانه

عنوان فارسی : آیا مدیریت پروژه پایداری می تواند موفقیت پروژه را تحت تأثیر قرار دهد؟ یک مطالعه تجربی با استفاده از رویکرد احتمالی

عنوان انگلیسی : Can project sustainability management impact project success? An empirical study applying a contingent approach

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317302478چکیده انگلیسی
This study aims to propose and to validate a research model on project sustainability management. Moreover, it investigates the relation between project sustainability management and project success. The methodological approach is a survey-based research, using structural equation modelling to validate the research model. The hypotheses were tested based on a field study involving 222 projects distributed among eight industries and two countries. The results show a low degree of commitment to social and environment aspects of the surveyed projects. The structural model proposed shows a significant and positive relation between project sustainability management and project success and in reducing the social and environmental negative impact.

چکیده فارسی
این مطالعه با هدف ارائه و اعتبار یک مدل تحقیق در مدیریت پایداری پروژه انجام شده است. علاوه بر این، ارتباط بین مدیریت پایداری پروژه و موفقیت پروژه را مورد بررسی قرار می دهد. رویکرد روش شناسی یک تحقیق مبتنی بر بررسی است که با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری برای اعتبارسنجی مدل تحقیق انجام شده است. فرضیه ها بر اساس یک مطالعه ی میدانی که 222 پروژه را در میان هشت صنایع و دو کشور توزیع کرده بودند، مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که سطح پایین تعهد به جنبه های اجتماعی و محیطی پروژه های مورد بررسی. مدل ساختاری پیشنهاد شده نشان می دهد که بین مدیریت پایدار پروژه و موفقیت پروژه و کاهش تاثیرات منفی اجتماعی و محیطی رابطه معناداری وجود دارد.

موضوعات مقاله