پیشنهاد یک مدل ابتکاری جدید BSC – DEA

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
18
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Balanced scorecard Data envelopment analysis integration integrated BSC-DEA model ;
کلمات کلیدی :
کارت امتیازی متوازن، انطباق داده ها، ادغام تجزیه و تحلیل، مدل BSC-DEA یکپارچه؛
عنوان فارسی :

پیشنهاد یک مدل ابتکاری جدید BSC - DEA

عنوان انگلیسی :

The Proposal of an Innovative Integrated BSC – DEA Model

ژورنال :
Procedia Economics and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115003755
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00375-5
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 18

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Balanced scorecard Data envelopment analysis integration integrated BSC-DEA model ;

کلمات کلیدی : کارت امتیازی متوازن، انطباق داده ها، ادغام تجزیه و تحلیل، مدل BSC-DEA یکپارچه؛

عنوان فارسی : پیشنهاد یک مدل ابتکاری جدید BSC - DEA

عنوان انگلیسی : The Proposal of an Innovative Integrated BSC – DEA Model

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115003755چکیده انگلیسی
Data envelopment analysis has been one of the most significant management tools for measuring efficiency. On the other side, the balanced scorecard has been one of the best-known performance management tools. Several foreign studies deal with innovative approaches to a modification of the balanced scorecard and data envelopment analysis methods, frequently by the designing of new models in combination with other methods. However, there are very few studies that examine integration of these two methods and compare the obtained results. In this paper, we combine the BSC with the DEA method to obtain comprehensive performance and efficiency management system for industrial companies and their processes.

چکیده فارسی
تجزیه و تحلیل پوشش داده شده یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت اندازه گیری بهره وری بوده است. از سوی دیگر، کارت امتیازی متوازن یکی از مشهورترین ابزارهای مدیریت عملکرد است. چندین مطالعه خارجی با رویکردهای نوآورانه برای اصلاح روش های کارت امتیازی متوازن و تجزیه و تحلیل داده ها، اغلب با طراحی مدل های جدید در ترکیب با سایر روش ها، مقابله می کند. با این حال، مطالعات بسیار کمی وجود دارد که به بررسی ادغام این دو روش و مقایسه نتایج حاصل شده است. در این مقاله، BSC با روش DEA ترکیب شده است تا سیستم مدیریت عملکرد و عملکرد جامع را برای شرکت های صنعتی و فرآیندهای آنها به دست آورد.

موضوعات مقاله