خواص روان سنجی WLEIS به عنوان یک اندازه گیری هوش هیجانی در دانشجویان پزشکی پرتغالی و اسپانیایی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
58
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Emotional Intelligence Scale Measure Psychometric properties engagement Medical students
کلمات کلیدی :
هوش هیجانی،مقیاس،اندازه گرفتن،تعاملات روان سنجی،دانشجویان پزشکی
عنوان فارسی :

خواص روان سنجی WLEIS به عنوان یک اندازه گیری هوش هیجانی در دانشجویان پزشکی پرتغالی و اسپانیایی

عنوان انگلیسی :

Psychometric properties of WLEIS as a measure of emotional intelligence in the Portuguese and Spanish medical students

ژورنال :
Evaluation and Program Planning
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718915300409
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.06.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 58

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Emotional Intelligence Scale Measure Psychometric properties engagement Medical students

کلمات کلیدی : هوش هیجانی،مقیاس،اندازه گرفتن،تعاملات روان سنجی،دانشجویان پزشکی

عنوان فارسی : خواص روان سنجی WLEIS به عنوان یک اندازه گیری هوش هیجانی در دانشجویان پزشکی پرتغالی و اسپانیایی

عنوان انگلیسی : Psychometric properties of WLEIS as a measure of emotional intelligence in the Portuguese and Spanish medical students

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149718915300409چکیده انگلیسی
The psychometric properties of Wong and Law’s (2002) Emotional Intelligence Scale (WLEIS) were analyzed. Participants were 954 medical students: 481 from the University of Extremadura (Spain) and 473 from the University of Lisbon (Portugal). Following Messicks’ validation framework, we analyzed the scale’s response process, internal structure and relationship with other variables (i.e., engagement). Descriptive statistics, scale reliability, item characteristics, and exploratory and confirmatory analyses supported the distribution of the sixteen items across four factors. Convergent validity analyzed through the ρvc (η) index showed that all the factors were in the 50% criterion. The factors shared, on average, 23% of the variance showing adequate discriminant validity. Furthermore, the correlations among EI dimensions and engagement were all positive and significant. Overall, the WLEIS demonstrated good psychometric properties. Thus, this study ensures that WLEIS is a valid instrument in Portugal and Spain to evaluate EI in medical students.

چکیده فارسی
خواص روان سنجی مقیاس هوش هیجانی (WLEIS) وانگ و قانون (2002) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شرکت کنندگان 954 دانشجوی پزشکی بودند: 481 نفر از دانشگاه اکستمادورا (اسپانیا) و 473 نفر از دانشگاه لیسبون (پرتغال). پس از چارچوب اعتبارسنجی Messicks، ما فرآیند پاسخ مقیاس، ساختار داخلی و ارتباط با متغیرهای دیگر (یعنی تعامل) را تحلیل کردیم. آمار توصیفی، قابلیت اطمینان مقیاس، ویژگیهای آیتم، و تجزیه و تحلیل اکتشافی و تاییدیه، توزیع شانزده مورد را در چهار عامل را پشتیبانی کرد. اعتبار همگرایی که از طریق شاخص ρvc (η) تجزیه و تحلیل شد، نشان داد که تمام عوامل در معیار 50٪ بوده است. عواملی که به طور متوسط ​​23 درصد از واریانس را در بر می گیرند، روایی متمایز کننده را نشان می دهند. علاوه بر این، همبستگی بین ابعاد و درگیری EI همه مثبت و معنی دار بود. به طور کلی، WLEIS خواص روانسنجی خوب را نشان داد. بنابراین، این مطالعه تضمین می کند که WLEIS یک ابزار معتبر در پرتغال و اسپانیا برای ارزیابی EI در دانشجویان پزشکی است.

موضوعات مقاله