خرید و موجودی : بررسی عملکرد مدیریت ریسک

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
52
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Supply chain management Purchasing Risk management
کلمات کلیدی :
مدیریت زنجیره تامین، خرید، مدیریت ریسک
عنوان فارسی :

خرید و موجودی : بررسی عملکرد مدیریت ریسک

عنوان انگلیسی :

Purchasing and supply: An investigation of risk management performance

ژورنال :
International Journal of Production Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527315003400
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.09.013
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 52

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supply chain management Purchasing Risk management

کلمات کلیدی : مدیریت زنجیره تامین، خرید، مدیریت ریسک

عنوان فارسی : خرید و موجودی : بررسی عملکرد مدیریت ریسک

عنوان انگلیسی : Purchasing and supply: An investigation of risk management performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527315003400چکیده انگلیسی
In a networked environment, the ability to develop and sustain relationships with suppliers is a critical success factor as well as a challenging task for the management of a company. It is recognized that companies become vulnerable to various supply chain disruptions and risks. The identification and management of these risks is therefore crucial for the effective management of the supply chains. In order to select the appropriate risk management actions, the relationship between these actions must be investigated. Even though much research has been conducted in the field of purchasing and supply management, only a small part of it has dealt with the risk management performance of supply chains. This study empirically investigates the supplier orientation, supplier dependency, customer orientation, and integrated systemic buying that influence a company’s supply risk management performance. A survey research design is adapted for the study. Our study shows the statistical (regression) linkages of the variables (supplier orientation, supplier dependency, customer orientation, and systemic purchasing) with supply risk management performance. The results of this study are based on the data collected from 165 large and medium-sized Finnish companies.

چکیده فارسی
در یک محیط شبکه، توانایی توسعه و پایداری روابط با تامین کنندگان یک عامل موفقیت مهم و همچنین یک کار چالش برانگیز برای مدیریت یک شرکت است. به رسمیت شناخته شده است که شرکت ها به اختلالات و خطرات مختلف زنجیره عرضه آسیب می رسند. شناسایی و مدیریت این خطرات در نتیجه برای مدیریت موثر زنجیره تامین حیاتی است. برای انتخاب اقدامات مدیریت ریسک مناسب، رابطه بین این اقدامات باید بررسی شود. با وجودی که تحقیقات زیادی در زمینه مدیریت خرید و عرضه صورت گرفته است، تنها بخش کوچکی از آن، مدیریت عملکرد ریسک زنجیره تامین را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه به صورت تجربی از جهت گیری عرضه کننده، وابستگی عرضه کننده، گرایش مشتری و خرید یکپارچه سیستماتیک است که بر عملکرد مدیریت ریسک عرضه ی شرکت تاثیر می گذارد. یک طرح پژوهشی تحقیقاتی برای مطالعه اقتباس شده است. مطالعه ما نشان می دهد که ارتباطات آماری (رگرسیون) متغیرها (جهت گیری عرضه کننده، وابستگی عرضه کننده، جهت گیری مشتری و خرید سیستمیک) با عملکرد مدیریت ریسک عرضه. نتایج این مطالعه بر اساس داده های جمع آوری شده از 165 شرکت بزرگ و فنلاندی بزرگ فنلاند است.

موضوعات مقاله