رویکردهای مدیریت کیفیت و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت ها – مطالعه استرالیا

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
112
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Quality management Financial performance Manufacturing SME Quantitative Secondary data Australia
کلمات کلیدی :
مدیریت کیفیت، عملکرد مالی، تولید SME، اطلاعات کمی، ثانویه، استرالیا
عنوان فارسی :

رویکردهای مدیریت کیفیت و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت ها - مطالعه استرالیا

عنوان انگلیسی :

Quality management approaches and their impact on firms׳ financial performance – An Australian study

ژورنال :
International Journal of Production Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527315002637
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.07.015
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 112

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Quality management Financial performance Manufacturing SME Quantitative Secondary data Australia

کلمات کلیدی : مدیریت کیفیت، عملکرد مالی، تولید SME، اطلاعات کمی، ثانویه، استرالیا

عنوان فارسی : رویکردهای مدیریت کیفیت و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت ها - مطالعه استرالیا

عنوان انگلیسی : Quality management approaches and their impact on firms׳ financial performance – An Australian study

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527315002637چکیده انگلیسی
The study of small manufacturing firms typically focuses on issues of entrepreneurship, business or operations strategy. Alternate issues remain scarce, and the implications for organisational performance are modest. In the Australian context, managers have often been criticised for their failure to recognise that quality and innovation are a key driving force to performance. This research utilises the work of several authors to develop quality orientations for small Australian manufacturing firms (SAMFs) to purposefully bridge the gaps in the business literature, and enable the evaluation of various performance outcomes. Specifically, this study investigates whether a firm׳s stated quality orientation is useful in differentiating firm performance. The research utilises longitudinal panel data gathered by the Australian Bureau of Statistics growth and performance survey over four years from financial year 1995 to 1998. We demonstrate that firm quality management orientation does provide a statistically significant financial performance advantage (and by inference survival advantage) over those SAMFs who do not engage in quality management. The research is a significant addition to the quality – financial performance literature, and provides a pathway forward for the use of two new financial (productivity) ratios as performance measures.

چکیده فارسی
مطالعه شرکت های تولید کوچک به طور معمول بر مسائل مربوط به استراتژی های کارآفرینی، کسب و کار یا عملیات تمرکز می کند. مسائل جایگزین هنوز کم است و پیامدهای عملکرد سازمانی کم است. در زمینه استرالیا، مدیران اغلب به خاطر ناتوانی خود در شناختن این که کیفیت و نوآوری یک نیروی کلیدی برای عملکرد هستند، انتقاد شده است. این پژوهش با استفاده از کار چندین نویسنده برای ایجاد جهت گیری های کیفی برای شرکت های تولیدی کوچک استرالیا (SAMFs) به هدفمند کردن شکاف در ادبیات کسب و کار و ارزیابی نتایج مختلف عملکرد را امکان پذیر می سازد. به طور خاص، این مطالعه به بررسی اینکه آیا جهت گیری کیفی بیان شده در شرکت برای تمایز عملکرد شرکت مفید است. این تحقیق با استفاده از داده های پانل طولی جمع آوری شده توسط اداره آمار و آمار رشد و عملکرد بررسی بیش از چهار سال از سال مالی 1995-1998 است. ما نشان می دهد که جهت گیری مدیریت کیفیت شرکت می کند بهره قابل ملاحظه ای از عملکرد مالی (و با مزیت بقای کشف) بیش از آن SAMF هایی که در مدیریت کیفیت دخیل نیستند. این پژوهش علاوه بر ادبیات عملکرد کیفی و کیفی، راه را برای استفاده از دو نسبت مالی (بهره وری) جدید به عنوان معیارهای عملکرد فراهم می کند.

موضوعات مقاله