مدیریت کیفیت: چگونه شرکت های برزیلی از آن استفاده می کنند

Elsevier تومان 16,000
سال انتشار :
2014
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
12
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Quality management practices survey research Brazilian companies;
کلمات کلیدی :
مدیریت کیفیت، تحقیق روش ممیزی، شرکت های برزیلی؛
عنوان فارسی :

مدیریت کیفیت: چگونه شرکت های برزیلی از آن استفاده می کنند

عنوان انگلیسی :

Quality Management: How do Brazilian Companies use it

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281404470X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.07.542
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2014

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 12

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Quality management practices survey research Brazilian companies;

کلمات کلیدی : مدیریت کیفیت، تحقیق روش ممیزی، شرکت های برزیلی؛

عنوان فارسی : مدیریت کیفیت: چگونه شرکت های برزیلی از آن استفاده می کنند

عنوان انگلیسی : Quality Management: How do Brazilian Companies use it

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281404470Xچکیده انگلیسی
For more than 30 years, Total Quality Management (TQM) has been recognized as strategic for organizations worldwide. However, a significant number of Quality Management (QM) initiatives have still not been successful. Some authors argue that this number can achieve more than 60% of the implemented cases. This paper aims at describing how Brazilian Companies use Quality Management Practices. By conducting a survey with 125 respondents, the current status of Quality Management Practices utilization in Brazil was investigated. The analysis of QM practices reveals that companies prefer the usage and give more importance to soft practices such as teamwork and customer focus. On the other hand, companies give less importance to and do not use hard practices such as Analysis of Variance and Six Sigma. According to the respondents, Brazilian companies are at a middle stage of QM maturity level: more than 30% attest that their companies are at “inspection” age and less than 20% state that their companies have achieved strategic quality management. This unsatisfactory level of QM maturity can mean that Brazilian companies manage quality with more focus on inspection and control than quality assurance and strategic management. Therefore “improvement” in this context can mean bringing the operation back to the standard than indeed improving the standard. Finally, future research derived from these findings could investigate how QM practices would be effectively used and help companies to achieve higher QM maturity levels and strategic quality management.

چکیده فارسی
برای بیش از 30 سال، مدیریت کیفیت جامع (TQM) به عنوان استراتژی برای سازمان ها در سراسر جهان شناخته شده است. با این حال، تعداد قابل توجهی از ابتکارات مدیریت کیفیت (QM) تاکنون موفق نبوده است. بعضی از نویسندگان استدلال می کنند که این تعداد می تواند بیش از 60٪ موارد مورد پیگیری را شامل شود. هدف از این مقاله، توصیف نحوه استفاده از شرکت های برزیلی در مدیریت کیفیت است. با انجام نظرسنجی با 125 نفر از پاسخ دهندگان، وضعیت فعلی مدیریت کیفیت در برزیل مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل رفتار QM نشان می دهد که شرکت ها اهمیت بیشتری برای استفاده از روش های نرم مانند کار گروهی و تمرکز مشتری قائلندو آن را ترجیح می دهند . از سوی دیگر، شرکت ها به اهمیت کمتر و از شیوه های سخت مانند تجزیه و تحلیل واریانس و شش سیگما استفاده نمی کنند. براساس پاسخ دهندگان، شرکت های برزیلی در مرحله وسط مرحله بلوغ QM قرار دارند: بیش از 30 درصد نشان می دهد که شرکت هایشان در سن بازرسی هستند و کمتر از 20 درصد آنها شرکت هایشان مدیریت کیفیت استراتژیک را به دست آورده اند. این سطح نامطلوب بلوغ QM می تواند به این معنا باشد که شرکت های برزیلی کیفیت را با تمرکز بیشتری بر بازرسی و کنترل از تضمین کیفیت و مدیریت استراتژیک مدیریت می کنند. بنابراین "بهبود" در این زمینه می تواند به معنای بازگرداندن عملیات به استاندارد باشد تا اینکه در حقیقت بهبود استاندارد باشد. در نهایت، پژوهش های آینده از این یافته ها می تواند به بررسی نحوه استفاده موثر از QM و کمک به شرکت ها در دستیابی به سطح بالاتری از کیفیت QM و مدیریت کیفیت استراتژیک کند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 16,000