تحقیق و توسعه و رشد بهره وری غیر خطی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
62
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
R&D investment Firm productivity Generalised propensity score
کلمات کلیدی :
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، بهره وری شرکت، نمره گرایش عمومی
عنوان فارسی :

تحقیق و توسعه و رشد بهره وری غیر خطی

عنوان انگلیسی :

R&D and non-linear productivity growth

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315001870
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2015.12.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 62

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : R&D investment Firm productivity Generalised propensity score

کلمات کلیدی : سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، بهره وری شرکت، نمره گرایش عمومی

عنوان فارسی : تحقیق و توسعه و رشد بهره وری غیر خطی

عنوان انگلیسی : R&D and non-linear productivity growth

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733315001870چکیده انگلیسی
The present paper studies the relationship between R&D investment and firm productivity growth by explicitly modelling non-linearities in the R&D–productivity relationship. We employ a two step estimation approach, and match two firm-level data sets for OECD countries, which allows us to relax the linearity assumption of the canonical Griliches (1979) knowledge capital model. Our results suggest that: (i) R&D investment increases firm productivity with an average elasticity of 0.15; (ii) the impact of R&D investment on firm productivity is different at different levels of R&D intensity—the productivity elasticity ranges from −0.02 for low levels of R&D intensity to 0.33 for high levels of R&D intensity implying that the relationship between R&D expenditures and productivity growth is highly non-linear, and only after a certain critical mass of knowledge is accumulated, is productivity growth significantly positive; (iii) there are important inter-sectoral differences with respect to R&D investment and firm productivity—firms in high-tech sectors not only invest more in R&D, but also achieve more in terms of productivity gains related to research activities.

چکیده فارسی
در این مقاله رابطه بین سرمایه گذاری تحقیق و توسعه و رشد بهره وری شرکت با روش صریح مدل سازی غیر خطی در روابط تحقیق و توسعه بهره وری بررسی شده است. ما یک رویکرد برآورد دو مرحلهای را برآورده می کنیم و دو مجموعه داده ای را برای کشورهای عضو OECD مطابقت می دهیم، که به ما اجازه می دهد تا فرضیه ی خطی بودن مدل سرمايه دانش سرمايه ای (1979) را اصلاح کنیم. نتایج ما نشان می دهد که: (i) سرمایه گذاری تحقیق و توسعه افزایش بهره وری شرکت با میانگین کشش 0.15؛ (2) تأثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه بر بهره وری شرکت در سطوح مختلف تحولات تحقیق و توسعه متفاوت است - کشش بهره وری از -0.02 برای سطوح پایین تحقیق و توسعه تا 0.33 برای سطوح بالایی از شدت تحقیق و توسعه، به این معنی است که رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه و بهره وری رشد بسیار غیر خطی است و تنها پس از آنکه یک جرم دانش شناختی خاص جمع شد، رشد بهره وری به طور قابل توجهی مثبت است؛ (iii) تفاوت های مهم بین بخش ها با توجه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و شرکت های تولیدی در بخش های با تکنولوژی بالا، نه تنها بیشتر در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند، بلکه از نظر سود حاصل از بهره وری مرتبط با فعالیت های تحقیقاتی نیز بیشتر می شود.

موضوعات مقاله