معقولیت بررسی تورم مبتنی بر انتظارات تورمی : مطالعه 18 مورد پیش بینی تورم اقتصادهای نوظهور

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
33
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Inflation forecasts Consensus survey Rational expectations Cross-sectional dependence Panel estimation
کلمات کلیدی :
پیش بینی های تورم، نظرسنجی انطباق، انتظارات منطقی، وابستگی متقابل، برآورد پانل
عنوان فارسی :

معقولیت بررسی تورم مبتنی بر انتظارات تورمی : مطالعه 18 مورد پیش بینی تورم اقتصادهای نوظهور

عنوان انگلیسی :

Rationality of survey based inflation expectations: A study of 18 emerging economies’ inflation forecasts

ژورنال :
Research in International Business and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531915300349
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.09.029
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 33

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Inflation forecasts Consensus survey Rational expectations Cross-sectional dependence Panel estimation

کلمات کلیدی : پیش بینی های تورم، نظرسنجی انطباق، انتظارات منطقی، وابستگی متقابل، برآورد پانل

عنوان فارسی : معقولیت بررسی تورم مبتنی بر انتظارات تورمی : مطالعه 18 مورد پیش بینی تورم اقتصادهای نوظهور

عنوان انگلیسی : Rationality of survey based inflation expectations: A study of 18 emerging economies’ inflation forecasts

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531915300349چکیده انگلیسی
This study investigates rationality of inflation expectations of 18 emerging economies’ inflation rates using 10 years (2001–2011) of one month-ahead consensus survey forecasts of annual inflation rate from a data source previously unexploited by the researchers. Given the nature of the data, we use the panel method to assess the relationship between the actual and the expected inflation rates. We perform various diagnostic tests to identify the appropriate panel test for the data by applying the most recent econometric techniques. We use a recently developed panel regression method based on simple OLS technique but derive standard errors corrected for serial correlation, panel heterogeneity and cross-sectional dependence. Empirical results show that forecasters’ expectations are strongly unbiased, and efficient to most commonly used sources of information including money supply and oil prices. This research fills the gap in the existing literature by studying a large cross section of emerging economies inflation rates as there is no comprehensive study on the issue for these economies.

چکیده فارسی
در این تحقیق پیش بینی می شود نرخ تورم سالانه از یک منبع داده که قبلا توسط محققان مورد استفاده قرار نگرفته است، مورد بررسی عدالت انتظارات تورمی 18 نرخ تورم اقتصادهای در حال ظهور با استفاده از 10 سال (2001-2011) قرار گیرد. با توجه به ماهیت داده ها، از روش پانل برای ارزیابی رابطه بین نرخ تورم واقعی و انتظار می رود. ما با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی جدید، آزمایش های تشخیصی مختلف را برای شناسایی آزمون پانل مناسب برای داده ها انجام می دهیم. ما از یک روش رگرسیون پانلی به تازگی توسعه یافته بر اساس تکنیک OLS ساده استفاده شده است، اما خطاهای استاندارد را اصلاح شده برای همبستگی سری، ناهمگونی پانل و وابستگی متقابل. نتایج تجربی نشان می دهد که انتظارات پیش بینی کنندگان به شدت بی طرفانه و کارآمدتر از منابع رایج ترین اطلاعات از جمله عرضه پول و قیمت نفت است. این پژوهش شکاف موجود در ادبیات موجود را با مطالعه بخش وسیعی از نرخ تورم اقتصادهای در حال ظهور پر می کند، زیرا مطالعات جامع در مورد این اقتصادها وجود ندارد.

موضوعات مقاله