همکاری های تحقیق و توسعه: آیا تنوع عملکرد نوآوری را افزایش می دهد؟

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
73
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
R&D collaboration diversity Innovation performance structural equation modelling
کلمات کلیدی :
تنوع همکاری تحقیق و توسعه، عملکرد نوآوری، مدل سازی معادلات ساختاری
عنوان فارسی :

همکاری های تحقیق و توسعه: آیا تنوع عملکرد نوآوری را افزایش می دهد؟

عنوان انگلیسی :

R&D collaborations: Is diversity enhancing innovation performance?

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517301695
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.02.015
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 73

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : R&D collaboration diversity Innovation performance structural equation modelling

کلمات کلیدی : تنوع همکاری تحقیق و توسعه، عملکرد نوآوری، مدل سازی معادلات ساختاری

عنوان فارسی : همکاری های تحقیق و توسعه: آیا تنوع عملکرد نوآوری را افزایش می دهد؟

عنوان انگلیسی : R&D collaborations: Is diversity enhancing innovation performance?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517301695چکیده انگلیسی
We develop a theoretical framework which builds on the existence of a feedback loop relationship between internal innovation efforts and the diversity of types of R&D collaborations. Such a feedback loop allows for decomposing the total effects of both internal and external knowledge sources on innovation performance in direct and indirect effects. We argue that such feedback loop lies in the heart of the interplay between the benefits and costs associated with generating knowledge internally and accessing knowledge from diverse external knowledge sources. In particular we argue that anticipated benefits from accessing knowledge from diverse external knowledge sources may be outweighed by (i) costs associated with accessing increasingly diverse knowledge through collaboration and (ii) a negative network effect on firms' internal innovation efforts. We employ Structural Equation Modelling on a bespoke dataset of Greek R&D active manufacturing firms; empirical results confirm the existence of an idiosyncratic feedback loop relationship and show that internal innovation efforts positively influence firm innovation performance. On the other hand, diversity in external collaborations has a negative impact on internal innovation efforts, elevating the importance of the optimal balance between internal R&D investments and the diversity of R&D collaborations. The same picture emerges when examining the corresponding direct and indirect effects of internal and external knowledge sources on innovation performance.

چکیده فارسی
ما یک چارچوب نظری را ایجاد می کنیم که مبتنی بر وجود یک رابطه حلقه بازخورد بین تلاش های نوآوری داخلی و انواع مختلف همکاری های تحقیق و توسعه است. چنین حلقه بازخوردی اجازه می دهد تا تقسیم اثرات کل منابع دانش داخلی و خارجی بر عملکرد نوآوری در اثرات مستقیم و غیر مستقیم. ما استدلال می کنیم که این چارچوب بازخورد نهفته در قلب درگیری بین مزایا و هزینه های مرتبط با تولید دانش در داخل و دسترسی به دانش از منابع مختلف دانش خارجی است. به طور خاص، ما استدلال می کنیم که مزایای پیش بینی شده از دسترسی به دانش از منابع مختلف منابع مختلف متفاوت است (i) هزینه های مربوط به دسترسی به دانش به طور فزاینده متنوع از طریق همکاری و (ii) تاثیر شبکه منفی در تلاش های نوآوری داخلی شرکت. ما با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری بر روی مجموعه داده های خاصی از شرکت های تولید کننده ی تحقیق و توسعه یونان کار می کنیم؛ نتایج تجربی تأیید وجود یک رابطه حلقه بازخورد فردی را نشان می دهد و نشان می دهد که تلاش های نوآورانه درون سازمانی تاثیر مثبتی بر نوآوری شرکت دارد. از سوی دیگر، تنوع در همکاری های خارجی تاثیر منفی بر تلاش های نوآورانه داخلی، افزایش اهمیت توازن مطلوب بین سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه داخلی و تنوع مشارکت های تحقیق و توسعه دارد. همان تصویری که در بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم منابع دانش داخلی و خارجی بر عملکرد نوآوری ظاهر می شود.

موضوعات مقاله