بیش از حد و یا کمی از خارج از خدمت R & D: تاثیر برون سپاری اسقاطی و تاُثیر قرارداد برون مرزی بر عملکرد نوآوری

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
89
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
R&D offshoring Innovation Contract offshoring Captive offshoring R&D intensity
کلمات کلیدی :
R & D برون مرزی ، نوآوری، قرارداد برون مرزی ، برون مرزی محدود شده ، نیرومندی تحقیق و توسعه
عنوان فارسی :

بیش از حد و یا کمی از خارج از خدمت R & D: تاثیر برون سپاری اسقاطی و تاُثیر قرارداد برون مرزی بر عملکرد نوآوری

عنوان انگلیسی :

Too much or too little of R&D offshoring: The impact of captive offshoring and contract offshoring on innovation performance

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733317301439
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.08.008
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 89

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : R&D offshoring Innovation Contract offshoring Captive offshoring R&D intensity

کلمات کلیدی : R & D برون مرزی ، نوآوری، قرارداد برون مرزی ، برون مرزی محدود شده ، نیرومندی تحقیق و توسعه

عنوان فارسی : بیش از حد و یا کمی از خارج از خدمت R & D: تاثیر برون سپاری اسقاطی و تاُثیر قرارداد برون مرزی بر عملکرد نوآوری

عنوان انگلیسی : Too much or too little of R&D offshoring: The impact of captive offshoring and contract offshoring on innovation performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733317301439چکیده انگلیسی
Innovating firms may acquire foreign knowledge and improve their innovation performance by offshoring their R&D activities to their own foreign affiliates (captive offshoring) as well as by contracting out their R&D to external foreign parties (contract offshoring). This study examines the impact of both R&D offshoring strategies on innovation performance. Based on a panel dataset of 2421 R&D-active firms in Germany, we demonstrate that captive offshoring and contract offshoring differ fundamentally in their impact on firm innovation performance. At low degrees of offshoring, contract offshoring positively affects innovation performance and is preferable over captive offshoring. At larger degrees of offshoring, captive offshoring becomes more beneficial while contract offshoring is disadvantageous. Both offshoring strategies eventually harm innovation performance when excessively employed. Furthermore, the R&D offshoring-performance relationship is leveraged by R&D intensity, such that firms with a larger knowledge stock benefit stronger from both captive and contract offshoring.

چکیده فارسی
بنگاه های نوآور ممکن است دانش خارجی را به دست آورند و عملکرد نوآوری خود را با حذف فعالیت های تحقیق و توسعه خود به وابستگان خارجی خود (و غیره) و همچنین قرارداد کردن تحقیق و توسعه خود را به احزاب خارجی (قرارداد برون مرزی). این مطالعه به بررسی تأثیر هر دو روش استقرار تحقیق و توسعه بر عملکرد نوآوری می پردازد. بر اساس یک مجموعه داده پانل از 2421 شرکت تحقیق و توسعه فعال در آلمان، ما نشان می دهیم که خارج از خدمت اسقاط و قرارداد برون مرزی اساسا تاثیر متفاوت بر عملکرد نوآوری شرکت دارد. در بخش های پایین خزانه، قرارداد برون مرزی تاثیر مثبتی بر عملکرد نوآوری دارد . در بخش های بزرگ تر برون مرزی ، برون مرزی محدود شده سودمند تر می شود در حالی که در بخش های کوچک برون مرزی قرارداد زیان آور است. هر دو استراتژی برون مرزی در نهایت به نوآوری در زمانی که بیش از حد استخدام شده است. علاوه بر این، رابطه بین عملکرد عملکرد R & D با استحکام تحقیق و توسعه قدرت بیشتری به دست می آید، به طوریکه شرکت هایی که سهام دانش بزرگتری دارند، از هر دو شغل و قرارداد خارج می شوند.

موضوعات مقاله