رفتار نوآورانه منطقه ای: شواهد از ایران

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
80
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Regional innovation behavior Knowledge production function Iran Patent Spatial knowledge spillover
کلمات کلیدی :
رفتار نوآورانه منطقه ای، تابع تولید دانش، ثبت اختراع ایران، انتشار اطلاعات مکانی
عنوان فارسی :

رفتار نوآورانه منطقه ای: شواهد از ایران

عنوان انگلیسی :

Regional innovative behavior: Evidence from Iran

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516000536
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.02.011
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 80

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Regional innovation behavior Knowledge production function Iran Patent Spatial knowledge spillover

کلمات کلیدی : رفتار نوآورانه منطقه ای، تابع تولید دانش، ثبت اختراع ایران، انتشار اطلاعات مکانی

عنوان فارسی : رفتار نوآورانه منطقه ای: شواهد از ایران

عنوان انگلیسی : Regional innovative behavior: Evidence from Iran

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516000536چکیده انگلیسی
The present paper studied regional innovative behavior in Iran through a spatial knowledge production function approach by employing the principal components analysis (PCA). To this end, the determinants of regional innovative behavior, as measured by the number of Iranian patents granted to resident applicants, were analyzed. In addition to the total number of patents, the effects of the innovative factors were examined on company patents, university patents, and personal patent, separately. Fourteen explanatory variables were converted by PCA into three components: contextual index, industrial index, and low-welfare index. The results showed that the low-welfare index was relatively more important in explaining innovative behaviors at the regional level, while company patents were more sensitive to contextual index. Moreover, the results pointed to the lack of knowledge spillover across Iranian regions.

چکیده فارسی
در این مقاله، با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی (PCA)، از طریق رویکرد تابع تولید دانش فضایی، رفتار نوآورانه منطقه ای در ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، عوامل تعیین کننده رفتار نوآورانه منطقه ای، که توسط تعدادی از اختراعات ثبت شده در ایران به اقامت دائم داده می شود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. علاوه بر تعداد کل اختراعات، اثرات عوامل نوآورانه به طور جداگانه بر روی ثبت اختراعات شرکت، ثبت اختراع دانشگاه و ثبت اختراع شخصی مورد بررسی قرار گرفت. چهارده متغیر توضیحی توسط PCA به سه بخش تبدیل شدند: شاخص محتوا، شاخص صنعتی و شاخص رفاه کم. نتایج نشان داد که شاخص رفاه پایین در توضیح رفتار نوآورانه در سطح منطقه ای نسبتا مهم بود، در حالیکه شرکت های ثبت اختراع نسبت به شاخص محتوا حساس تر بودند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که عدم تحقق دانش در سراسر مناطق ایران میباشد .

موضوعات مقاله