اثرات نظارتی بر مناقشات متقابل تحلیلگران در فعالیت های مالی شرکتی: شواهد از قانون 2711 NASD

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
22
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
55
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Conflicts of interest; NASD rule 2711; analysts' guidance; External financing; Stock returns
کلمات کلیدی :
مناقشه سود؛ NASD 2711؛ مشاوران تحلیل گران؛ تامین مالی خارجی؛ بازده سهام
عنوان فارسی :

اثرات نظارتی بر مناقشات متقابل تحلیلگران در فعالیت های مالی شرکتی: شواهد از قانون 2711 NASD

عنوان انگلیسی :

Regulatory effects on Analysts' conflicts of interest in corporate financing activities: Evidence from NASD Rule 2711

ژورنال :
Journal of Corporate Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119917300755
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.12.020
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 21

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 55

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Conflicts of interest; NASD rule 2711; analysts' guidance; External financing; Stock returns

کلمات کلیدی : مناقشه سود؛ NASD 2711؛ مشاوران تحلیل گران؛ تامین مالی خارجی؛ بازده سهام

عنوان فارسی : اثرات نظارتی بر مناقشات متقابل تحلیلگران در فعالیت های مالی شرکتی: شواهد از قانون 2711 NASD

عنوان انگلیسی : Regulatory effects on Analysts' conflicts of interest in corporate financing activities: Evidence from NASD Rule 2711

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119917300755چکیده انگلیسی
We investigate the effects of NASD Rule 2711 on analysts' conflict of interest in corporate financing activities. Specifically, we examine the relations (1) between analysts' guidance in earnings forecasts and recommendations and corporate external financing and (2) between external financing and future stock returns during the 1994–2010 period. We find a positive relation of analysts' guidance in earnings forecasts and recommendations (especially long-term growth forecast and recommendations) and corporate financing activities, but the relation is weaker in the post-Rule period than in the pre-Rule period. We also find a negative relation between corporate external financing and future stock returns, but the relation is weaker in the post-Rule period. Moreover, the changes of these relations after the implementation of the Rule are greater for firms with greater conflicts of interest. Our empirical results suggest that Rule 2711 has reduced the extent of analysts' conflicts of interest in corporate financing activities.

چکیده فارسی
ما اثرات قانون 2711 NASD در مورد تضاد منافع تحلیلگران در فعالیت های مالی شرکت را بررسی می کنیم. به طور خاص، روابط (1) بین راهنمایی تحلیلگران در پیش بینی ها و پیشنهادهای درآمد و تامین مالی خارجی شرکت ها و (2) بین تامین مالی خارجی و بازده سهام آتی در طول دوره 1994-2010 بررسی می شود. ما ارتباطی مثبت از راهنمایی تحلیلگران در پیش بینی ها و توصیه های درآمد (به ویژه پیش بینی ها و توصیه های بلند مدت رشد) و فعالیت های تامین مالی شرکت ها را پیدا می کنیم، اما این رابطه در دوره پس از ریاست ضعیف تر از دوره پیش از حکومت است. ما همچنین رابطه منفی بین تامین مالی خارجی شرکت ها و بازده سهام آتی را پیدا می کنیم، اما این رابطه در دوره پس از ریاست ضعیف تر است. علاوه بر این، تغییرات این روابط پس از اجرای قانون برای شرکت هایی که منافع بیشتری دارند، بیشتر است. نتایج تجربی ما نشان می دهد که قانون 2711 میزان مناقشات متقابل تحلیلگران در فعالیت های مالی شرکت را کاهش داده است.

موضوعات مقاله