رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
30
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Emotional Intelligence Innovative Corporate Culture Employee Performance
کلمات کلیدی :
هوش هیجانی، نوآوری، شرکت، فرهنگ، عملکرد کارکنان
عنوان فارسی :

رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان

عنوان انگلیسی :

The Relationship Between Emotional Intelligence of Managers, Innovative Corporate Culture and Employee Performance

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815057146
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.367
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 30

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Emotional Intelligence Innovative Corporate Culture Employee Performance

کلمات کلیدی : هوش هیجانی، نوآوری، شرکت، فرهنگ، عملکرد کارکنان

عنوان فارسی : رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان

عنوان انگلیسی : The Relationship Between Emotional Intelligence of Managers, Innovative Corporate Culture and Employee Performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815057146چکیده انگلیسی
The main aim of this study is to emphasize the importance of constructing an innovative institution culture within the company and having managers with high level of emotional intelligence for institutions. By doing this, the study aims to study the effects of these factors on employees. With the study conducted, the effects of an innovative culture institution and working with emotionally intelligent managers on the performance of the employees are analyzed. A 41-item survey is given to the employees. 305 of the surveys in total have been assessed. Their validity and reliability have been checked via SPSS 17, and then the results have been evaluated by using the methods of factor analysis, correlation analysis and regression analysis. As a result, it has been determined that there is a meaningful relationship among emotional intelligence, innovative institution culture and the performance of the employees. Thus, it can be stated that it is necessary for a company to create an innovative institution culture and to have managers who have high level of emotional intelligence in order to increase the employees’ performance at work.

چکیده فارسی
هدف اصلی این مطالعه، تأکید بر اهمیت ساختن یک نهاد فرهنگی نوآورانه درون شرکت و داشتن مدیران با سطح بالایی از هوش هیجانی برای موسسات است. با انجام این مطالعه، هدف این مطالعه بررسی تأثیر این عوامل بر کارکنان است. با مطالعه انجام شده، اثرات یک موسسه فرهنگی نوآورانه و کار با مدیران عاطفی هوشمند بر عملکرد کارکنان، تحلیل می شود. یک نظرسنجی 41 مورد به کارمندان داده می شود. 305 مورد از کل نظرسنجی ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. روایی و اعتبار آنها با استفاده از نرم افزار SPSS 17 مورد بررسی قرار گرفت و سپس نتایج به دست آمده با استفاده از روش تحليل عامل، تحليل همبستگی و تحليل رگرسيون ارزيابی شد. در نتیجه، مشخص شده است که بین هوش هیجانی، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین می توان گفت که برای یک شرکت ضروری است که یک موسسه فرهنگی نوآورانه ایجاد شود و مدیران دارای سطح بالایی از هوش هیجانی به منظور افزایش کارایی کارکنان در محل کار باشند.

موضوعات مقاله