رابطه بین نمودارهای گردش کار و شبکه های گردش کار آزاد

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
23
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
30
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Workflow graphs Petri nets Free choice Inclusive Or-join
کلمات کلیدی :
نمودار جریان کار، شبکه های پتری، انتخاب آزاد، گنجانده شدن و یا پیوستن
عنوان فارسی :

رابطه بین نمودارهای گردش کار و شبکه های گردش کار آزاد

عنوان انگلیسی :

The relationship between workflow graphs and free-choice workflow nets

ژورنال :
Information Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306437913001695
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.is.2013.12.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 22

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 30

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Workflow graphs Petri nets Free choice Inclusive Or-join

کلمات کلیدی : نمودار جریان کار، شبکه های پتری، انتخاب آزاد، گنجانده شدن و یا پیوستن

عنوان فارسی : رابطه بین نمودارهای گردش کار و شبکه های گردش کار آزاد

عنوان انگلیسی : The relationship between workflow graphs and free-choice workflow nets

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306437913001695چکیده انگلیسی
Workflow graphs represent the main control-flow constructs of industrial process modeling languages such as BPMN, EPC and UML activity diagrams, whereas free-choice workflow nets are a well understood class of Petri nets that possesses many efficient analysis techniques. In this paper, we provide new results on the translation between workflow graphs and free-choice workflow nets.We distinguish workflow graphs with and without inclusive Or-logic. For workflow graphs without inclusive logic, we show that workflow graphs and free-choice workflow nets are essentially the same thing. More precisely, each workflow graph and each free-choice workflow net can be brought into an equivalent normal form such that the normal forms are, in some sense, isomorphic. This result gives rise to a translation from arbitrary free-choice workflow nets to workflow graphs.For workflow graphs with inclusive logic, we provide various techniques to replace inclusive Or-joins by subgraphs without inclusive logic, thus giving rise to translations from workflow graphs to free-choice nets. Additionally, we characterize the applicability of these replacements. Finally, we also display a simple workflow graph with an inclusive Or-join, which, in some sense, cannot be replaced. This shows a limitation of translating inclusive logic into free-choice nets and illustrates also a difficulty of translating inclusive logic into general Petri nets.

چکیده فارسی
نمودار جریان کار نشان دهنده ساختار اصلی کنترل جریان از زبان های فرایند مدل سازی صنعتی مانند نمودارهای فعالیت BPMN، EPC و UML است، در حالی که شبکه های گردش کار آزاد به خوبی شناخته شده از شبکه های پتری است که دارای بسیاری از تکنیک های تجزیه و تحلیل کارآمد است. در این مقاله، ما نتایج جدیدی در رابطه با ترجمه بین نمودارهای گردش کار و شبکه های کاری رایگان انتخاب می کنیم.

موضوعات مقاله