روابط بین یک روش مدیریت پروژه و موفقیت پروژه در زمینه های مختلف محوریت پروژه

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
94
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project management methodologies Project success Project governance Contingency theory Project context
کلمات کلیدی :
روش های مدیریت پروژه، موفقیت پروژه، مدیریت پروژه، نظریه احتمالی، زمینه پروژه
عنوان فارسی :

روابط بین یک روش مدیریت پروژه و موفقیت پروژه در زمینه های مختلف محوریت پروژه

عنوان انگلیسی :

Relationships between a project management methodology and project success in different project governance contexts

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315000551
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.03.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 94

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project management methodologies Project success Project governance Contingency theory Project context

کلمات کلیدی : روش های مدیریت پروژه، موفقیت پروژه، مدیریت پروژه، نظریه احتمالی، زمینه پروژه

عنوان فارسی : روابط بین یک روش مدیریت پروژه و موفقیت پروژه در زمینه های مختلف محوریت پروژه

عنوان انگلیسی : Relationships between a project management methodology and project success in different project governance contexts

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315000551چکیده انگلیسی
This study looks at the relationship between the use of a project management methodology (PMM) and project success, and the impact of project governance context on this relationship. A cross-sectional, world-wide, online survey yielded 254 responses. Analysis was done through factor analysis and moderated hierarchical regression analysis. The results of the study show that the application of a PMM account for 22.3% of the variation in project success, and PMMs that are considered sufficiently comprehensive to manage the project lead to higher levels of project success than PMMs that need to be supplemented for use by the project manager.Project governance acts as a quasi-moderator in this relationship. The findings should benefit project management practitioners by providing insights into the choice of PMM in different governance contexts. Academics should benefit from insights into PMMs' role as a success factors in projects.

چکیده فارسی
این مطالعه رابطه بین استفاده از روش مدیریت پروژه (PMM) و موفقیت پروژه و تأثیر محوریت پروژه بر این رابطه را بررسی می کند. نظرسنجی آنلاین در سطح مقطعی، در سراسر جهان، 254 پاسخ را کسب کرد. آنالیز با استفاده از تجزیه و تحلیل عامل و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از یک حساب کاربری PMM برای 22.3٪ از تغییرات در موفقیت پروژه و PMM هایی که به اندازه کافی جامع برای مدیریت پروژه در نظر گرفته می شود منجر به افزایش سطح موفقیت پروژه نسبت به PMM ها می شود که برای استفاده باید توسط مدیر پروژه تکمیل شوند .

موضوعات مقاله