انتقاد از مدیریت پروژه : بررسی مطالعه ساخت یافته با نگاه انتقادی به دنیای جدید بی پروا

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
76
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Rethinking project management Literature review Project management research Classical project management
کلمات کلیدی :
انتقاد از مدیریت پروژه، بررسی مطالعه ، تحقیق مدیریت پروژه، مدیریت پروژه کلاسیک
عنوان فارسی :

انتقاد از مدیریت پروژه : بررسی مطالعه ساخت یافته با نگاه انتقادی به دنیای جدید بی پروا

عنوان انگلیسی :

Rethinking project management: A structured literature review with a critical look at the brave new world

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786314001008
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.06.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 76

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Rethinking project management Literature review Project management research Classical project management

کلمات کلیدی : انتقاد از مدیریت پروژه، بررسی مطالعه ، تحقیق مدیریت پروژه، مدیریت پروژه کلاسیک

عنوان فارسی : انتقاد از مدیریت پروژه : بررسی مطالعه ساخت یافته با نگاه انتقادی به دنیای جدید بی پروا

عنوان انگلیسی : Rethinking project management: A structured literature review with a critical look at the brave new world

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786314001008چکیده انگلیسی
This paper presents the results of a structured review of the rethinking project management (RPM) literature based on the classification and analysis of 74 contributions and in addition takes a critical look at this brave new world. Through the analysis, a total of 6 overarching categories emerged: contextualization, social and political aspects, rethinking practice, complexity and uncertainty, actuality of projects and broader conceptualization. These categories cover a broad range of different contributions with diverse and alternative perspectives on project management. The early RPM literature dates back to the 1980s, while the majority was published in 2006 onwards, and the research stream appears to be still active. A critical look at this brave new world exhibits the overall challenge for RPM to become much more diffused and accepted.

چکیده فارسی
این مقاله نتایج یک بررسی ساخت یافته از مطالعه تجدیدنظر مدیریت پروژه (RPM) را بر اساس طبقه بندی و تجزیه و تحلیل 74 مشارکت ارائه می دهد و علاوه بر این، نگاهی انتقادی به این دنیای جدید شجاع می دهد. از طریق تجزیه و تحلیل، مجموعهای از 6 طبقه بندی به وجود آمد: زمینه سازی، جنبه های اجتماعی و سیاسی، تجدیدنظر، پیچیدگی و عدم قطعیت، واقعیت پروژهها و مفهوم سازی وسیعتر. این دسته بندی ها طیف وسیعی از مشارکت های مختلف را با چشم انداز های گوناگون و جایگزین در مدیریت پروژه پوشش می دهد. ادبیات اولیه RPM به دهه 1980 باز می گردد، در حالی که اکثریت در سال 2006 به بعد منتشر شد و جریان تحقیق هنوز فعال است. نگاهی بحرانی به این دنیای جدید شجاع نشان دهنده چالش کلی برای RPM است که بسیار پراکنده و پذیرفته می شود.

موضوعات مقاله