تدارکات معکوس و زنجیره تامین حلقه بسته: یک بررسی جامع برای کشف آینده

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
24
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
391
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Supply chain management Reverse logistics Closed-loop supply chain Methodology Review
کلمات کلیدی :
مدیریت زنجیره تامین، تدارکات معکوس، زنجیره تامین بسته حلقه، بررسی متدولوژی
عنوان فارسی :

تدارکات معکوس و زنجیره تامین حلقه بسته: یک بررسی جامع برای کشف آینده

عنوان انگلیسی :

Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future

ژورنال :
European Journal of Operational Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221714005633
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.07.012
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 23

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 391

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supply chain management Reverse logistics Closed-loop supply chain Methodology Review

کلمات کلیدی : مدیریت زنجیره تامین، تدارکات معکوس، زنجیره تامین بسته حلقه، بررسی متدولوژی

عنوان فارسی : تدارکات معکوس و زنجیره تامین حلقه بسته: یک بررسی جامع برای کشف آینده

عنوان انگلیسی : Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221714005633چکیده انگلیسی
Based on environmental, legal, social, and economic factors, reverse logistics and closed-loop supply chain issues have attracted attention among both academia and practitioners. This attention is evident by the vast number of publications in scientific journals which have been published in recent years. Hence, a comprehensive literature review of recent and state-of-the-art papers is vital to draw a framework of the past, and to shed light on future directions. The aim of this paper is to review recently published papers in reverse logistic and closed-loop supply chain in scientific journals. A total of 382 papers published between January 2007 and March 2013 are selected and reviewed. The papers are then analyzed and categorized to construct a useful foundation of past research. Finally, gaps in the literature are identified to clarify and to suggest future research opportunities.

چکیده فارسی
بر اساس عوامل زیست محیطی، قانونی، اجتماعی و اقتصادی، تدارکات معکوس و مسائل مربوط به زنجیره تامین حلقه بسته توجه زیادی را در بین دانشگاه ها و متخصصان جلب کرده اند. این توجه با تعداد زیادی از نشریات مجلات علمی که در سال های اخیر منتشر شده است، مشهود است. از این رو، بررسی پژوهش جامع از مقالات اخیر و پیشرفته کشور برای ایجاد یک چارچوب گذشته و برای روشن کردن مسیرهای آینده ضروری است. هدف این مقاله بررسی مقالات اخیرا در مقیاس لجستیک معکوس و حلقه بسته در مجلات علمی است. در مجموع 382 مقاله منتشر شده بین ژانویه 2007 تا مارچ 2013 انتخاب و بررسی شده است. سپس مقالات پس از تجزیه و تحلیل و طبقه بندی برای ساخت یک بنیاد مفید تحقیق گذشته طبقه بندی شده اند. در نهایت، شکاف در مطالعات برای روشن شدن و پیشنهاد فرصت های پژوهشی آینده شناسایی می شود.

موضوعات مقاله