ریسک، شیوه های مدیریت ریسک و موفقیت ادغام زنجیره تامین

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
69
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Supply chain integration Rule of law Risk management Operational performance Relational view
کلمات کلیدی :
ادغام زنجیره تامین، حاکمیت قانون، مدیریت ریسک، عملکرد عملیاتی، دیدگاه نسبی
عنوان فارسی :

ریسک، شیوه های مدیریت ریسک و موفقیت ادغام زنجیره تامین

عنوان انگلیسی :

Risk, risk management practices, and the success of supply chain integration

ژورنال :
International Journal of Production Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527315000882
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.03.020
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 69

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Supply chain integration Rule of law Risk management Operational performance Relational view

کلمات کلیدی : ادغام زنجیره تامین، حاکمیت قانون، مدیریت ریسک، عملکرد عملیاتی، دیدگاه نسبی

عنوان فارسی : ریسک، شیوه های مدیریت ریسک و موفقیت ادغام زنجیره تامین

عنوان انگلیسی : Risk, risk management practices, and the success of supply chain integration

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527315000882چکیده انگلیسی
Companies have reacted to the apparent opportunities and threats of globalization through various global production practices that have increased supply chain complexity and various forms of risk. Through increasing supply chain integration, companies have attempted to manage this increased level of complexity. Supply chain integration has been identified as a key practice to manage supply chains and achieve superior performance. The intent of this paper is to explore the role of risk and risk management practices in the success of supply chain integration in terms of their impact on cost and innovation performance. By applying the relational view and through cross-country survey and secondary country data we explore differences in supply chain integration efficacy based on the risk of conducting business (measured in terms of the strength of a country׳s rule of law) and the mitigating effect of supply chain risk management practices. One of the main conclusions suggests that supplier integration is also effective in weak rule of law (i.e., high risk) environments. Furthermore, companies can complement and strengthen the performance impact of their supplier integration practices through supply chain risk management practices in risky environments.

چکیده فارسی
شرکت ها به شیوه های مختلف تولید جهانی که به افزایش پیچیدگی زنجیره تامین و انواع مختلف خطر رسیده اند، به فرصت ها و تهدیدات جهانی شدن واکنش نشان داده اند. از طریق افزایش یکپارچگی زنجیره تامین، شرکت ها تلاش کرده اند تا این میزان پیچیدگی را افزایش دهند. یکپارچه سازی زنجیره تامین به عنوان یک اقدام کلیدی برای مدیریت زنجیره های عرضه و دستیابی به عملکرد برتر شناخته شده است. هدف از این مقاله کشف نقش ریسک و شیوه های مدیریت ریسک در موفقیت یکپارچگی زنجیره تامین در رابطه با تاثیر آنها بر عملکرد هزینه و نوآوری است. با استفاده از دیدگاه رابطه ای و از طریق نظرسنجی بین کشورها و داده های کشورهای ثانویه، تفاوت ها در اثر ادغام زنجیره تأمین بر اساس ریسک انجام کسب و کار (با توجه به قدرت یک حکومت قانون کشور) و اثر کاهش از شیوه های مدیریت ریسک زنجیره تامین است. یکی از نتایج اصلی نشان می دهد که ادغام فروشنده نیز در محیط های ضعیف حاکمیت قانون (یعنی بالا بودن ریسک) موثر است. علاوه بر این، شرکت ها می توانند اثرات عملکرد اقدامات ادغام ارائه دهنده خود را از طریق شیوه های مدیریت ریسک زنجیره تامین در محیط های پرریسک، تکمیل و تقویت کنند.

موضوعات مقاله