ریسک و سودآوری بانکهای اسلامی: فریبکاری مذهبی یا یک راه حل جایگزین؟

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Islamic banks Credit strength Risk and profitability GMM system
کلمات کلیدی :
بانک های اسلامی، قدرت اعتباری، ریسک و سودآوری، سیستم GMM
عنوان فارسی :

ریسک و سودآوری بانکهای اسلامی: فریبکاری مذهبی یا یک راه حل جایگزین؟

عنوان انگلیسی :

Risk and profitability of Islamic banks: A religious deception or an alternative solution?

ژورنال :
European Research on Management and Business Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300274
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2016.09.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Islamic banks Credit strength Risk and profitability GMM system

کلمات کلیدی : بانک های اسلامی، قدرت اعتباری، ریسک و سودآوری، سیستم GMM

عنوان فارسی : ریسک و سودآوری بانکهای اسلامی: فریبکاری مذهبی یا یک راه حل جایگزین؟

عنوان انگلیسی : Risk and profitability of Islamic banks: A religious deception or an alternative solution?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444883416300274چکیده انگلیسی
The aim of this paper is to examine whether Islamic finance could be an alternative to the traditional financial system and could guarantee stability in times of crisis. To this end, 78 Islamic banks in 12 countries have been studied over the 2004–2013 period. A series of bank-specific and other country-specific indicators are combined to explain the soundness of Islamic banking in terms of profitability as measured by ROA and ROE, and risk divided into credit risk measured by IMLGL and EQL, and insolvency risk measured by Z-SCORE. The aim is to estimate five regressions using dynamic panel data econometrics (GMM system). The results indicate that bank size and capital are the main factors responsible for increasing profitability and stability of Islamic banks and reducing their credit risk. However, the ratios forming the variable liquidity and asset quality often lead to inconclusive results. It is also found that macroeconomic variables, except inflation, are able to improve Islamic banks’ stability. This is not the case for credit risk where the ratio is still unfavorable.The conclusion is that there are no major differences between IBs and CBs in terms of their profitability and risk features.

چکیده فارسی
هدف از این مقاله این است که بررسی کند آیا مالی اسلامی می تواند یک جایگزین برای سیستم مالی سنتی شود و می تواند در زمان بحران ثبات را تضمین کند یا نه. برای این منظور 78 بانک اسلامی در 12 کشور در طول سالهای 2004-2013 بررسی شده است. یک مجموعه ای بانکهای خاص و شاخصهای خاص دیگر کشورها ترکیب می شوند و توضیح داده می شود صحت سنجی بانکداری اسلامی از نظر سوددهی آن هم با ROA و ROE اندازه گیری شده است، و ریسک به دو قسمت تقسیم شده و ریسک اعتباری با IMLGL و EQL و ریسک ورشکستگی با Z-SCORE اندازه گیری شده است. هدف جهت برآورد پنج رگرسیون با استفاده از اقتصادسنجی پویای داده های پانل (سیستم GMM) می باشد. نتایج نشان می دهد که اندازه بانک و سرمایه فاکتورهای اصلی برای افزایش سود آوری و ثبات بانک های اسلامی و کاهش ریسک اعتباری آنها می باشند. با این حال، نسبت تشکیل نقدینگی متغیر و کیفیت دارایی ها اغلب به نتیجه مشخصی منجر می شوند. همچنین پیدا شده است که متغیرهای اقتصاد کلان، به جز تورم، قادر به بهبود ثبات بانکهای اسلامی می شود. این موردی برای ریسک اعتباری که در آن نسبت هنوز هم نامطلوب است، نمی باشد. نتیجه این است که هیچ تفاوت عمده بین IBS و CBS از نظر ویژگی های سوددهی و ریسک وجود ندارد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000