تجزیه و تحلیل رضایت عاطفی قوی و تجزیه و تحلیل پذیرش چند هدفه تصادفی در فرایند سلسله مراتب چند معیاره برای مدل ترجیحی انتگرال چوکت

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
50
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Multiple Criteria Decision Aiding Hierarchy of criteria Choquet integral preference model Robust Ordinal Regression Stochastic Multiobjective Acceptability Analysis University ranking
کلمات کلیدی :
تصمیم گیری چند معیاره، کمک به سلسله مراتب معیارها، مدل ترجیحات انتگرال چوکت، ترتیب مقاوم ، رگرسیون چندگانه تصادفی، تجزیه و تحلیل رتبه بندی دانشگاه
عنوان فارسی :

تجزیه و تحلیل رضایت عاطفی قوی و تجزیه و تحلیل پذیرش چند هدفه تصادفی در فرایند سلسله مراتب چند معیاره برای مدل ترجیحی انتگرال چوکت

عنوان انگلیسی :

Robust Ordinal Regression and Stochastic Multiobjective Acceptability Analysis in multiple criteria hierarchy process for the Choquet integral preference model

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048315002145
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2015.10.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 50

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Multiple Criteria Decision Aiding Hierarchy of criteria Choquet integral preference model Robust Ordinal Regression Stochastic Multiobjective Acceptability Analysis University ranking

کلمات کلیدی : تصمیم گیری چند معیاره، کمک به سلسله مراتب معیارها، مدل ترجیحات انتگرال چوکت، ترتیب مقاوم ، رگرسیون چندگانه تصادفی، تجزیه و تحلیل رتبه بندی دانشگاه

عنوان فارسی : تجزیه و تحلیل رضایت عاطفی قوی و تجزیه و تحلیل پذیرش چند هدفه تصادفی در فرایند سلسله مراتب چند معیاره برای مدل ترجیحی انتگرال چوکت

عنوان انگلیسی : Robust Ordinal Regression and Stochastic Multiobjective Acceptability Analysis in multiple criteria hierarchy process for the Choquet integral preference model

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048315002145چکیده انگلیسی
The paper deals with two important issues of Multiple Criteria Decision Aiding: interaction between criteria and hierarchical structure of criteria. To handle interactions, we apply the Choquet integral as a preference model, and to handle the hierarchy of criteria, we apply the recently proposed methodology called Multiple Criteria Hierarchy Process. In addition to dealing with the above issues, we suppose that the preference information provided by the Decision Maker is indirect and has the form of pairwise comparisons of criteria with respect to their importance and pairwise preference comparisons of some pairs of alternatives with respect to some criteria. In consequence, many instances of the Choquet integral are usually compatible with this preference information. These instances are identified and exploited by Robust Ordinal Regression and Stochastic Multiobjective Acceptability Analysis. To illustrate the whole approach, we show its application to a real world decision problem concerning the ranking of universities for a hypothetical Decision Maker.

چکیده فارسی
این مقاله با دو مسئله مهم در مورد تصمیم گیری چند معیاره کمک می کند: تعامل بین معیارها و ساختار سلسله مراتبی معیارها. برای مقابله با تعاملات، انتگرال چوکت را به عنوان یک مدل ترجیحی اعمال می کنیم و برای دسته بندی سلسله مراتب معیارها، ما روش اخیرا پیشنهاد شده به نام فرایند سلسله مراتب چند معیاری را اعمال می کنیم. علاوه بر برخورد با مسائل فوق، فرض کنیم که اطلاعات ترجیحی ارائه شده توسط تصمیم گیرنده غیرمستقیم است و به صورت مقایسه دو جانبه معیارها با توجه به اهمیت آنها و مقایسه ی ترجیحات جفتی برخی از جفت های جایگزین با توجه به معیارهای دیگر است . در نتیجه، نمونه های بسیاری از انتگرال چوکت معمولا با این اطلاعات ترجیحی سازگار است. این موارد با استفاده از رگرسیون قدرتمند ترتیبی و تجزیه و تحلیل مقبولیت تصادفی چند متغیره بهره برداری و مورد استفاده قرار می‌گیرند . برای نشان دادن کلیه رویکرد، ما کاربرد آن را به یک مسئله تصمیم واقعی در رابطه با رتبه بندی دانشگاه ها برای یک تصمیم گیرنده فرضی تعمیم می دهیم .

موضوعات مقاله