نقش خلاقیت و مدیریت پروژه در ارتقاء کیفیت خدمات آژانس های تبلیغاتی: رویکرد کیفی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
70
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Agency performance Project outcome Project management processes Creative competence Advertising
کلمات کلیدی :
عملکرد آژانس، نتیجه پروژه، فرایندهای مدیریت پروژه، شایستگی خلاقانه، تبلیغات
عنوان فارسی :

نقش خلاقیت و مدیریت پروژه در ارتقاء کیفیت خدمات آژانس های تبلیغاتی: رویکرد کیفی

عنوان انگلیسی :

The role of creativity and project management in enhancing service quality of advertising agencies: A qualitative approach

ژورنال :
Australasian Marketing Journal (AMJ)
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1441358216302622
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2017.10.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 70

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Agency performance Project outcome Project management processes Creative competence Advertising

کلمات کلیدی : عملکرد آژانس، نتیجه پروژه، فرایندهای مدیریت پروژه، شایستگی خلاقانه، تبلیغات

عنوان فارسی : نقش خلاقیت و مدیریت پروژه در ارتقاء کیفیت خدمات آژانس های تبلیغاتی: رویکرد کیفی

عنوان انگلیسی : The role of creativity and project management in enhancing service quality of advertising agencies: A qualitative approach

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1441358216302622چکیده انگلیسی
This research study aims to investigate the role of creativity and project management as important aspects of service quality. The context is the advertising industry which is highly competitive and its clients have very specific needs and expectations. Data was collected using indepth interviews with marketing managers and project leaders who were responsible for the advertising needs of their organisations. The findings provide detailed insights into the nature of creative competence, project management process and project outcomes from the clients' perspective. Creative competence includes an assessment of the creative work produced by the advertising agencies and their staff. The project management processes reflect the need for detailed plans and budgets to be developed and communicated, as well as having a clear process for change management once the project scope and plan have been signed off. This study is the first of its kind using a qualitative approach to investigate the role of creativity and project management in enhancing the service quality of advertising agencies.

چکیده فارسی
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش خلاقیت و مدیریت پروژه به عنوان جنبه های مهم کیفیت خدمات می باشد. زمینه ساز صنعت تبلیغات است که بسیار رقابتی است و مشتریان آن نیازمند و انتظارات خاصی دارند. داده ها با استفاده از مصاحبه های مستقل با مدیران بازاریابی و رهبران پروژه که مسئولیت پاسخگویی به نیازهای تبلیغاتی سازمان هایشان بودند، جمع آوری شد. یافته ها، بینش دقیقی از ماهیت خلاقیت، فرایند مدیریت پروژه و نتایج پروژه از دیدگاه مشتریان ارائه می دهند. شایستگی خلاق شامل ارزیابی کار خلاق تولید شده توسط آژانس های تبلیغاتی و کارکنان آنها می شود. فرایندهای مدیریت پروژه منعکس کننده نیاز به برنامه های دقیق و بودجه ای است که باید توسعه داده و به آنها داده شود، و همچنین داشتن یک فرایند روشن برای مدیریت تغییر پس از آنکه دامنه و طرح پروژه امضا شد. این مطالعه اولین بار از نوع خود با استفاده از یک رویکرد کیفی برای بررسی نقش خلاقیت و مدیریت پروژه در ارتقای کیفیت خدمات آژانس های تبلیغاتی است.

موضوعات مقاله