نقش مدیریت پروژه در رشد پایدار سازمانی شرکت های مبتنی بر فناوری

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
81
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Sustainable growth Project management Critical factor Factor analysis Technology-based firm
کلمات کلیدی :
رشد پایدار، مدیریت پروژه، عامل بحرانی، تحلیل عامل، شرکت مبتنی بر فناوری
عنوان فارسی :

نقش مدیریت پروژه در رشد پایدار سازمانی شرکت های مبتنی بر فناوری

عنوان انگلیسی :

The role of project management in organisational sustainable growth of technology-based firms

ژورنال :
Technology in Society
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X1630166X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2017.08.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 81

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Sustainable growth Project management Critical factor Factor analysis Technology-based firm

کلمات کلیدی : رشد پایدار، مدیریت پروژه، عامل بحرانی، تحلیل عامل، شرکت مبتنی بر فناوری

عنوان فارسی : نقش مدیریت پروژه در رشد پایدار سازمانی شرکت های مبتنی بر فناوری

عنوان انگلیسی : The role of project management in organisational sustainable growth of technology-based firms

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X1630166Xچکیده انگلیسی
Project management plays an important role in the sustainable growth of technology-based firms. However, the fundamental relationship between the project management factors and sustainable growth of the firms has not been fully discovered. This exploratory research identifies the critical project management factors that contributing to sustainable growth of technology-based organisations. Based on literature review and demo interviews, a two-level evaluation structure is developed for further structured interview survey. Over 60 experts working in technology-based organisations are invited to the structured interview. A project management framework for organisational sustainable growth was extracted from three dimensions: personal, team and organisational levels. Furthermore, the practical implementation of these identified factors is measured by satisfaction through interview survey. The research provided researchers and practitioners of technology-based firms with an understanding of the contribution of key project management factors to organisational sustainable growth.

چکیده فارسی
مدیریت پروژه نقش مهمی در رشد پایدار شرکت های مبتنی بر فناوری دارد. با این حال، رابطه اساسی بین عوامل مدیریت پروژه و رشد پایدار شرکت ها به طور کامل کشف نشده است. این پژوهش اکتشافی، عوامل مهم مدیریت پروژه را که به رشد پایدار سازمان های مبتنی بر فناوری کمک می کند، شناسایی می کند. بر اساس بررسی پژوهشها و مصاحبه های آزمایشی، یک ساختار ارزیابی دو سطح برای بررسی بیشتر مصاحبه ساختاری ایجاد شده است. بیش از 60 کارشناس کار در سازمان های مبتنی بر فناوری به مصاحبه ساختار یافته دعوت شده اند. چارچوب مدیریت پروژه برای رشد پایدار سازمانی از سه بعد نتیجه شد: سطوح فردی، تیمی و سازمانی. علاوه بر این، اجرای عملی این عوامل شناسایی شده توسط رضایت از طریق مصاحبه اندازه گیری می شود. این تحقیق پژوهشگران و کارکنان شرکتهای مبتنی بر فناوری را با درک سهم عوامل کلیدی مدیریت پروژه در رشد پایدار سازمانی، ارائه می دهد .

موضوعات مقاله