نقش اقتصاد هزینه های تراکنش در مطالعه برون سپاری فناوری اطلاعات : یک انتخاب متاآنالیز نوع قرارداد

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
101
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
IT outsourcing Transaction cost economics Task uncertainty Choice of contract type Time-and-material contract Fixed-price contract
کلمات کلیدی :
برون سپاری فناوری اطلاعات، اقتصاد هزینه های معاملاتی، عدم اطمینان کاری، انتخاب نوع قرارداد، قرارداد زمان و مواد، قرارداد ثابت قیمت
عنوان فارسی :

نقش اقتصاد هزینه های تراکنش در مطالعه برون سپاری فناوری اطلاعات : یک انتخاب متاآنالیز نوع قرارداد

عنوان انگلیسی :

The role of Transaction Cost Economics in Information Technology Outsourcing research: A meta-analysis of the choice of contract type

ژورنال :
The Journal of Strategic Information Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963868716000081
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jsis.2016.02.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 101

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : IT outsourcing Transaction cost economics Task uncertainty Choice of contract type Time-and-material contract Fixed-price contract

کلمات کلیدی : برون سپاری فناوری اطلاعات، اقتصاد هزینه های معاملاتی، عدم اطمینان کاری، انتخاب نوع قرارداد، قرارداد زمان و مواد، قرارداد ثابت قیمت

عنوان فارسی : نقش اقتصاد هزینه های تراکنش در مطالعه برون سپاری فناوری اطلاعات : یک انتخاب متاآنالیز نوع قرارداد

عنوان انگلیسی : The role of Transaction Cost Economics in Information Technology Outsourcing research: A meta-analysis of the choice of contract type

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963868716000081چکیده انگلیسی
Two recent reviews report that the empirical findings in information technology outsourcing (ITO) research are frequently inconsistent with the prevailing dominant analytical framework of transaction cost economics (TCE). While employing similar methodologies, the two reviews propose different strategies to resolve the inconsistencies. One is to improve the methodological rigor, specifically, the operationalization of TCE constructs. The other is to abandon TCE in favor of a new analytical framework. This paper presents a meta-analysis of the empirical findings on the choice of contract type as a function of task uncertainty. The results support both strategies. Refining the operationalization of TCE constructs, specifically of task uncertainty, would have improved the reliability of findings on TCE-based relationships between task uncertainty and the choice of contract type. However, independent of such methodological improvements, TCE is of limited relevance in recent ITO research for predicting the choice of contract type. Generalizing these findings, we conclude that ITO research requires a new analytical framework to further develop the theory of ITO and to provide sound guidance to the ITO industry.

چکیده فارسی
دو بررسی اخیر نشان می دهد که یافته های تجربی در فناوری برون سپاری فناوری اطلاعات (ITO) اغلب با چارچوب غالب تحلیلی غالب در اقتصاد هزینه های معامله (TCE) متناقض است. در حالی که با استفاده از متدولوژی های مشابه، این دو بررسی استراتژی های مختلف را برای حل ناهماهنگی پیشنهاد می کنند. یکی این است که برای بهبود سختی روش شناسی، به ویژه، بهره برداری از ساختار TCE. دیگر این است که از TCE به نفع یک چارچوب تحلیلی جدید بگذریم. این مقاله، یک فرایند تحلیل یافته های تجربی درباره انتخاب نوع قرارداد را به عنوان تابع عدم قطعیت کار ارائه می دهد. نتایج هر دو استراتژی را پشتیبانی می کند. بهبود عملیات سازه های TCE، بخصوص عدم اطمینان کاری، قابلیت اطمینان یافتن نتایج مربوط به رابطه TCE بین عدم قطعیت کار و انتخاب نوع قرارداد را بهبود بخشید. با این حال، مستقل از چنین پیشرفت های روش شناختی، TCE در تحقیقات اخیر ITO برای پیش بینی انتخاب نوع قرارداد، محدودیت دارد. به طور کلی این یافته ها، نتیجه می گیریم که تحقیق ITO نیازمند یک چارچوب تحلیلی جدید برای توسعه بیشتر تئوری ITO و ارائه راهنمایی های صحیح برای صنعت ITO است.

موضوعات مقاله