برنامه های حسابرسی داخلی چرخشی و کیفیت گزارش دهی مالی: آیا کنترل های جبران کننده کمک می کنند؟

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
23
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
77
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
عنوان فارسی :

برنامه های حسابرسی داخلی چرخشی و کیفیت گزارش دهی مالی: آیا کنترل های جبران کننده کمک می کنند؟

عنوان انگلیسی :

Rotational internal audit programs and financial reporting quality: Do compensating controls help?

ژورنال :
Accounting, Organizations and Society
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368215000598
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.aos.2015.05.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 22

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 77

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : برنامه های حسابرسی داخلی چرخشی و کیفیت گزارش دهی مالی: آیا کنترل های جبران کننده کمک می کنند؟

عنوان انگلیسی : Rotational internal audit programs and financial reporting quality: Do compensating controls help?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361368215000598چکیده انگلیسی
A report from the Institute of Internal Auditors finds that a majority of Fortune 500 companies systematically rotate internal auditors out of the internal audit function and into operational management (IIA, 2009a). We use semi-structured interviews with 11 chief audit executives and 2 audit committee chairmen to develop an initial framework focusing on how this practice affects financial reporting quality. We then test these associations with archival data and find that companies that use a rotational staffing model for the internal audit function have significantly lower financial reporting quality than companies that do not. However, we find that several compensating controls identified from the interviews (e.g., consistency of IAF leadership or supervision, audit committee oversight, and management oversight and direction) can reduce this adverse financial reporting effect. We conclude that companies should consider the potential costs of using a rotational staffing model in the internal audit function and, if adopting this practice, should ensure the appropriate compensating controls are in place to mitigate such costs.

چکیده فارسی
گزارش موسسه حسابرسان داخلی نشان می دهد که اکثریت شرکت های فورچون 500 به طور منظم حسابرسان داخلی را از عملکرد ممیزی داخلی و مدیریت عملیاتی (IIA، 2009a) تغییر می دهند. ما از مصاحبه نیمه ساخت یافته با 11 مدیر اجرایی حسابرسی و 2 رئیس کمیته حسابرسی استفاده می کنیم تا یک چارچوب ابتدایی را با توجه به این که چگونه این عملکرد بر کیفیت گزارش دهی مالی تأثیر می گذارد، استفاده می کند. سپس این انجمن ها را با داده های بایگانی تست می کنیم و می بینیم که شرکت هایی که از یک مدل پرسنلی چرخشی برای عملکرد حسابرسی داخلی استفاده می کنند، کیفیت گزارش دهی مالی را به طور قابل توجهی پایین تر از شرکت هایی که این کار را نمی کنند، کاهش می دهند. با این وجود، متوجه می شویم که تعدادی از حسابرسی های جبران شده که از مصاحبه ها شناسایی شده اند (به عنوان مثال، سازگاری رهبری IAF یا نظارت، نظارت کمیته حسابرسی، و بازرسی و نظارت بر مدیریت) می تواند این گزارش مالی ناخوشایند را کاهش دهد. ما نتیجه گرفتیم که شرکت ها باید هزینه های بالقوه استفاده از یک مدل کارکنان چرخشی در عملکرد ممیزی داخلی را در نظر بگیرند، و اگر این کار را انجام دهند، باید اطمینان حاصل شود که کنترل های جبرانی مناسب برای مقابله با چنین هزینه هایی وجود دارد.

موضوعات مقاله