تجزیه و تحلیل سناریوی صادرات سویا برزیل به وسیله شبیه سازی رویداد گسسته برای حمل و نقل سویا: مورد دولت ماتو گروسو

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
40
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Soybeans Agribusiness Modeling Discrete-event simulation Logistics Transportation
کلمات کلیدی :
سویا، مدل سازی کشاورزی، شبیه سازی رویداد گسسته، حمل و نقل لجستیک
عنوان فارسی :

تجزیه و تحلیل سناریوی صادرات سویا برزیل به وسیله شبیه سازی رویداد گسسته برای حمل و نقل سویا: مورد دولت ماتو گروسو

عنوان انگلیسی :

Scenario analysis of Brazilian soybean exports via discrete event simulation applied to soybean transportation: The case of Mato Grosso State

ژورنال :
Research in Transportation Business & Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210539517300147
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2017.09.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 40

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Soybeans Agribusiness Modeling Discrete-event simulation Logistics Transportation

کلمات کلیدی : سویا، مدل سازی کشاورزی، شبیه سازی رویداد گسسته، حمل و نقل لجستیک

عنوان فارسی : تجزیه و تحلیل سناریوی صادرات سویا برزیل به وسیله شبیه سازی رویداد گسسته برای حمل و نقل سویا: مورد دولت ماتو گروسو

عنوان انگلیسی : Scenario analysis of Brazilian soybean exports via discrete event simulation applied to soybean transportation: The case of Mato Grosso State

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210539517300147چکیده انگلیسی
In 2015, Brazil exported 54.32 million metric tons of soybeans, which represents 40.2% of the total world exports. Even with lower production costs, Brazil's competitive advantages are diminished due to difficulties with product distribution caused by problems in the logistical network. The objective of this study is to aid in strategic transport decision-making via a discrete event simulation project. The object of study is the logistical export system for soybeans for the state of Mato Grosso, the largest producer and exporter of soybeans in Brazil. The decision-making process is based on route costs and the availability of ports. Four different scenarios were simulated for the export system. At the end of the simulations performed for three months, and beyond simply comparing total costs, the results indicate that there is a need for the development and expansion of, primarily the Port of Vitória and the ports in the north of Brazil, as well as the multimodal logistics flow to these operational ports.

چکیده فارسی
در سال 2015، برزیل 54.32 میلیون تن سویا صادر کرد، که 40.2 درصد از کل صادرات جهان است . حتی با هزینه های تولید پایین تر، مزایای رقابتی برزیل به دلیل مشکلات مربوط به توزیع محصول ناشی از مشکلات شبکه های لجستیک کاهش می یابد. هدف این مطالعه کمک به تصمیم گیری راهبردی حمل و نقل از طریق یک پروژه شبیه سازی رویداد گسسته است. هدف مطالعه سیستم صادراتی لجستیکی برای سویا برای دولت ماتو گروسو، بزرگترین تولید کننده و صادر کننده سویا در برزیل است. روند تصمیم گیری مبتنی بر هزینه های مسیر و در دسترس بودن بنادر است. چهار سناریو متفاوت برای سیستم صادراتی شبیه سازی شده است. در پایان شبیه سازی های انجام شده برای سه ماه و فراتر از صرفه جویی در مقایسه هزینه های کل، نتایج نشان می دهد که نیاز به توسعه و گسترش، در درجه اول از بندر ویتوریا و بنادر در شمال برزیل، و همچنین جریان تدارکات چندجانبه به این بنادر عملیاتی است .

موضوعات مقاله