بخش ها و اثرات افزونگی اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه: تجزیه و تحلیل میکرو اقتصادسنجی متقابل کشور

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
47
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
R&D policy R&D tax credits Input additionality Output additionality Pavitt taxonomy Market concentration
کلمات کلیدی :
سیاست های تحقیق و توسعه، اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه، افزونگی ورودی، تکمیل خروجی، طبقه بندی واحدها، تمرکز بازار
عنوان فارسی :

بخش ها و اثرات افزونگی اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه: تجزیه و تحلیل میکرو اقتصادسنجی متقابل کشور

عنوان انگلیسی :

Sectors and the additionality effects of R&D tax credits: A cross-country microeconometric analysis

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316301585
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.10.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 47

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : R&D policy R&D tax credits Input additionality Output additionality Pavitt taxonomy Market concentration

کلمات کلیدی : سیاست های تحقیق و توسعه، اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه، افزونگی ورودی، تکمیل خروجی، طبقه بندی واحدها، تمرکز بازار

عنوان فارسی : بخش ها و اثرات افزونگی اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه: تجزیه و تحلیل میکرو اقتصادسنجی متقابل کشور

عنوان انگلیسی : Sectors and the additionality effects of R&D tax credits: A cross-country microeconometric analysis

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316301585چکیده انگلیسی
Do the additionality effects of R&D tax credits vary across sectors? The paper presents a micro- econometric analysis of this question for three countries: Norway, Italy and France. We use a panel of firm-level data from three waves of the Innovation Surveys carried out in these countries for 2004, 2006 and 2008. The study estimates input and output additionality effects of R&D tax credits in each of these economies, and it investigates how these effects differ across sectors characterized by different R&D orientation and competition conditions. The results point out that firms in industries with high R&D orientation have on average higher propensity to apply to R&D fiscal incentives schemes and stronger input and output additionality effects. Output additionality is found to differ among the three examined countries.

چکیده فارسی
آیا اثرات افزونگی اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه در بخش های مختلف متفاوت است؟ این مقاله یک تحلیل میکرو اقتصاد سنجی از این سوال را برای سه کشور ارائه می دهد: نروژ، ایتالیا و فرانسه. ما از یک پنجم داده های سطح شرکت از سه امواج نظرسنجی های نوآوری در این کشورها برای سال های 2004، 2006 و 2008 استفاده می کنیم. این مطالعه برآوردهای اثرات افزایشی ورودی و خروجی اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه در هر یک از این اقتصادها را بررسی می کند و بررسی می کند چگونه این اثرات در بخش های مختلف با جهت گیری های مختلف تحقیق و توسعه و شرایط رقابت متفاوت است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شرکت های صنایع با ریسک بالای تحقیق و توسعه به طور متوسط تمایل بیشتری نسبت به طرح های مشوق مالی تحقیق و توسعه و اثرات افزایشی ورود و خروجی بیشتر دارند. یافته های تکمیلی خروجی در میان سه کشور مورد مطالعه متفاوت است.

موضوعات مقاله