قصد برای مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی از طریق رهبری تحول آمیز , فرهنگ اطلاعات و آگاهی

Elsevier تومان 22,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
19
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
90
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Transformational leadership Information security culture Information security awareness Theory of planned behavior Social engineering Mixed methods research
کلمات کلیدی :
رهبری تحول گرا، فرهنگ امنیت اطلاعات، آگاهی از امنیت اطلاعات، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، مهندسی اجتماعی، تحقیقاتی متداول
عنوان فارسی :

قصد برای مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی از طریق رهبری تحول آمیز , فرهنگ اطلاعات و آگاهی

عنوان انگلیسی :

Shaping intention to resist social engineering through transformational leadership, information security culture and awareness

ژورنال :
Computers & Security
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404816000067
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cose.2016.01.004
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 90

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Transformational leadership Information security culture Information security awareness Theory of planned behavior Social engineering Mixed methods research

کلمات کلیدی : رهبری تحول گرا، فرهنگ امنیت اطلاعات، آگاهی از امنیت اطلاعات، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، مهندسی اجتماعی، تحقیقاتی متداول

عنوان فارسی : قصد برای مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی از طریق رهبری تحول آمیز , فرهنگ اطلاعات و آگاهی

عنوان انگلیسی : Shaping intention to resist social engineering through transformational leadership, information security culture and awareness

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404816000067چکیده انگلیسی
This paper empirically investigates how organizational and individual factors complement each other in shaping employees' intention to resist social engineering. The study followed a mixed methods research design, wherein qualitative data were collected to both establish the study's research model and develop a survey instrument that was distributed to 4296 organizational employees from a diverse set of organizations located in Sweden. The results showed that attitude toward resisting social engineering has the strongest direct association with intention to resist social engineering, while both self-efficacy and normative beliefs showed weak relationships with intention to resist social engineering. Furthermore, the results showed that transformational leadership was strongly associated with both perceived information security culture and information security awareness. Two mediation tests showed that attitude and normative beliefs partially mediate the effect of information security culture on employees' intention to resist social engineering. This suggests that both attitude and normative beliefs play important roles in governing the relationship between information security culture and intention to resist social engineering. A third mediation test revealed that information security culture fully explains the effect of transformational leadership on employees' attitude toward resisting social engineering. Discussion of the results and practical implications of the performed research are provided.

چکیده فارسی
این مقاله تجربی به بررسی اینکه چگونه عوامل سازمانی و فردی یکدیگر را در شکل دادن به قصد کارکنان برای مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی، بررسی می کنند. این مطالعه به دنبال طراحی یک روش تحقیقاتی ترکیبی بود که در آن داده های کیفی برای ایجاد مدل تحقیق مطالعه و ایجاد یک ابزار نظرسنجی که به 4296 کارمند سازمانی از مجموعه های متنوع سازمان یافته در سوئد توزیع شده بود، جمع آوری شد. نتایج نشان داد که نگرش نسبت به مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی، قویترین ارتباط مستقیمی با قصد مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی دارد، در حالی که هر دو خودکارآمدی و باورهای هنجاری روابط ضعیف با قصد مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی دارند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که رهبری تحول گرا به شدت با فرهنگ امنیت اطلاعات درک شده و آگاهی امنیت اطلاعات ارتباط دارد. دو تست میانجیگری نشان داد که نگرش و باورهای هنجاری تقریبا میان اثر فرهنگ امنیتی اطلاعات بر قصد کارکنان برای مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی تأثیر می گذارند. این نشان می دهد که هر دو نگرش و باورهای هنجاری نقش مهمی در مدیریت رابطه بین فرهنگ امنیت اطلاعات و قصد مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی دارند. یک تست میانجیگری سوم نشان داد که فرهنگ امنیتی اطلاعات به طور کامل تاثیر رهبری تحول گرایانه بر نگرش کارکنان نسبت به مقاومت در برابر مهندسی اجتماعی را توضیح می دهد. بحث و نتیجه گیری و نتایج عملی تحقیق انجام شده است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 22,000