تجزیه و تحلیل شبیه سازی عملیات قطار برای بازیابی تاخیر در بازه زمانی با فواصل با فرکانس بالا

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
21
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Train delay Simulation model Train operation Passenger's flow
کلمات کلیدی :
تاخیر قطار، مدل شبیه سازی، عملیات قطار، روند مسافر
عنوان فارسی :

تجزیه و تحلیل شبیه سازی عملیات قطار برای بازیابی تاخیر در بازه زمانی با فواصل با فرکانس بالا

عنوان انگلیسی :

Simulation analysis of train operation to recover knock-on delay under high-frequency intervals

ژورنال :
Case Studies on Transport Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X14000418
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cstp.2014.07.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 21

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Train delay Simulation model Train operation Passenger's flow

کلمات کلیدی : تاخیر قطار، مدل شبیه سازی، عملیات قطار، روند مسافر

عنوان فارسی : تجزیه و تحلیل شبیه سازی عملیات قطار برای بازیابی تاخیر در بازه زمانی با فواصل با فرکانس بالا

عنوان انگلیسی : Simulation analysis of train operation to recover knock-on delay under high-frequency intervals

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X14000418چکیده انگلیسی
The railway network in Tokyo Metropolitan Area has been continuously improved to reduce train congestion and impedance of transfers through providing high frequency train operations. However, small irregularities in services are resulting in significant delays in the railway service, as the rail system is currently operating very close to its capacity.Therefore, this research formulated a train operation simulation model, which reproduces the behavior of train operation, taking into account the interaction between the trains. The simulation model includes the passenger-boarding model at each station. The dwell time correlates with the increase in the irregularities in train headway. Using this simulation model, this study attempted to reproduce the situation of train operation under the knock-on delay. Finally, this paper suggested a practical method to recover the knock-on delays. The result shows that keeping a moderate separation between trains with necessary adjustment at the departure time, under the delay situation, was found to be an effective measure. The measures can shorten the travel time and recover the train delay earlier.

چکیده فارسی
شبکه راه آهن در منطقه شهری توکیو به طور مداوم برای کاهش تراکم قطار و امپدانس انتقال از طریق ارائه عملیات قطار با فرکانس بالا بهبود یافته است. با این حال، بی نظمی های کوچک در خدمات، موجب تاخیر قابل توجهی در خدمات راه آهن می شود، زیرا سیستم راه آهن در حال حاضر بسیار نزدیک به ظرفیت آن عمل می کند. بنابراین، این تحقیق، یک مدل شبیه سازی عملیات قطار، که رفتار قطار را بازنگري می کند، با توجه به تعامل بین قطار ها، شکل می گیرد. مدل شبیه سازی شامل مدل مسافر سوارشده در هر ایستگاه می باشد. زمان ماندگاری با افزایش بی نظمی در مسیر پیشرفت قطار ارتباط دارد. با استفاده از این مدل شبیه سازی، این مطالعه با هدف تکرار وضعیت عملیات قطار تحت تأخیر تکرار شد. در نهایت، این مقاله یک روش عملی برای بازیابی تاخیرهای ناخواسته پیشنهاد کرد. نتیجه نشان می دهد که نگه داشتن فواصل متوسط ​​بین قطار با تنظیم لازم در زمان خروج، تحت شرایط تاخیر، به عنوان یک اقدام موثر بود. این اقدامات می تواند زمان سفر را کوتاه تر کند و تاخیر قطار را به موقع بازیابی کند.

موضوعات مقاله