جابجایی تک مرحله ای که زمان خروج بار را حداقل می کند

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
19
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Single-stage shunting Scheduling Weighted completion time
کلمات کلیدی :
جابجایی تک مرحله، زمانبندی، زمان اتمام وزن
عنوان فارسی :

جابجایی تک مرحله ای که زمان خروج بار را حداقل می کند

عنوان انگلیسی :

Single-stage shunting minimizing weighted departure times

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048314001406
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2014.11.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 19

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Single-stage shunting Scheduling Weighted completion time

کلمات کلیدی : جابجایی تک مرحله، زمانبندی، زمان اتمام وزن

عنوان فارسی : جابجایی تک مرحله ای که زمان خروج بار را حداقل می کند

عنوان انگلیسی : Single-stage shunting minimizing weighted departure times

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048314001406چکیده انگلیسی
In a traditional rail-freight hump yard, a huge number of freight cars are perpetually shunted to form outbound trains. In order to transport each car to its destination, the inbound trains are decoupled and disassembled into individual cars, which are then moved to one of the several classification tracks where they are reassembled to form new outbound trains. Motivated by the situation at Munich shunting yard, we consider a traditional single-stage shunting problem, where freight cars form new, single-destination trains with an arbitrary freight car order. There might be multiple trains to one destination so that the assignment of freight cars to outbound trains is determined by the sequence of inbound trains to be processed. Each freight car has a priority value and the objective is to minimize the weighted sum of priority values of outbound trains multiplied by the time units that have elapsed until departure. First, we elaborate a MIP formulation and then we provide a lower bound and develop precedence relations. Furthermore, we present heuristic procedures as well as a branch and bound approach. The paper concludes with computational results comparing the proposed algorithms with CPLEX.

چکیده فارسی
در حیاط سنتی حمل و نقل ریلی، تعداد زیادی از واگن حمل و نقل به طور مداوم به شکل قطار خارج از کشور حرکت می کند. به منظور انتقال هر ماشین به مقصد، قطارهای ورودی جدا می شوند و به ماشین های تکی تقسیم می شوند و سپس به یکی از دسته های دسته بندی چندگانه منتقل می شوند که در آنها برای تشکیل قطار جدید خارج می شود. با توجه به شرایط موجود در حیاط جابجایی مونیخ، ما یک مسئله جابجایی سنتی تک مرحله ای را در نظر می گیریم، در حالیکه خودروهای حمل و نقل قطارهای جدید و یک مقصد با سفارشات حمل و نقل دلخواه خود را تشکیل می دهند. ممکن است چندین قطار برای یک مقصد وجود داشته باشد تا واگذاری واگن حمل و نقل به قطارهای خروجی توسط ترتیب قطارهای ورودی که پردازش می شود تعیین شود. هر بار حمل و نقل کالا دارای ارزش اولویت است و هدف این است که به حداقل رساندن مجموع مقادیر وزن می باشد . اولویت قطارهای خروجی که واحدهای زمانی که تا زمان خروج سپری شده اند، به حداقل برسانند. اول، ما یک فرمول MIP را توضیح می دهیم و سپس یک مرز پایین تر و روابط مقدماتی را فراهم می کنیم. علاوه بر این، ما روش های ابتکاری و همچنین یک رویکرد شاخه ای و محدود را ارائه می دهیم. مقاله با نتایج محاسباتی با الگوریتم های پیشنهاد شده با CPLEX نتیجه گیری می شود.

موضوعات مقاله