مهارت هایی که سودآوری را بهبود می بخشد: رابطه بین مدیریت پروژه، مهارت های IT و سودآوری شرکت های کوچک و متوسط

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
64
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Project management Information technology Small to medium enterprise Profitability Sales Business skills
کلمات کلیدی :
مدیریت پروژه، فناوری اطلاعات، شرکت کوچک تا متوسط، سودآوری فروش، مهارت های کسب و کار
عنوان فارسی :

مهارت هایی که سودآوری را بهبود می بخشد: رابطه بین مدیریت پروژه، مهارت های IT و سودآوری شرکت های کوچک و متوسط

عنوان انگلیسی :

Skills that improve profitability: The relationship between project management, IT skills, and small to medium enterprise profitability

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300035
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.03.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 64

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Project management Information technology Small to medium enterprise Profitability Sales Business skills

کلمات کلیدی : مدیریت پروژه، فناوری اطلاعات، شرکت کوچک تا متوسط، سودآوری فروش، مهارت های کسب و کار

عنوان فارسی : مهارت هایی که سودآوری را بهبود می بخشد: رابطه بین مدیریت پروژه، مهارت های IT و سودآوری شرکت های کوچک و متوسط

عنوان انگلیسی : Skills that improve profitability: The relationship between project management, IT skills, and small to medium enterprise profitability

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316300035چکیده انگلیسی
It is commonly assumed that using project management and IT skills are good for business performance. This research explored this assumption by testing whether the use of project management and IT skills have a positive affect on business' total sales and profitability. The research data was drawn from two longitudinal Government surveys of small to medium enterprises in Australia. Models were created to describe the relationship between project management, IT skills, profitability and total sales using multiple linear regression and binary logistic regression. The results show that when controlling for the influence of other business skills, project management and IT skills have a significant positive influence on sales and profitability.

چکیده فارسی
معمولا تصور می شود که استفاده از مدیریت پروژه و مهارت های فناوری اطلاعات برای عملکرد تجاری خوب است. این تحقیق این فرضیه را با بررسی اینکه آیا استفاده از مدیریت پروژه و مهارت های فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی بر کل فروش و سودآوری کسب و کار دارد، مورد بررسی قرار داد. داده های تحقیق از دو مطالعه طولی دولتی از شرکت های کوچک و متوسط در استرالیا گرفته شد. مدل ها برای توصیف رابطه بین مدیریت پروژه، مهارت های IT، سودآوری و فروش کل با استفاده از رگرسيون چندگانه خطی و رگرسيون لجستيک باینری توصیف شدند. نتایج نشان می دهد که با کنترل تاثیرات دیگر مهارت های کسب و کار، مدیریت پروژه و مهارت های فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی بر فروش و سودآوری دارد.

موضوعات مقاله