شبکه های اجتماعی در صنایع فرهنگی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
33
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Online social networks Cultural industries Delphi method Spain
کلمات کلیدی :
شبکه های اجتماعی آنلاین، صنایع فرهنگی، روش دلفی، اسپانیا
عنوان فارسی :

شبکه های اجتماعی در صنایع فرهنگی

عنوان انگلیسی :

Social networks in cultural industries

ژورنال :
Journal of Business Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296314003890
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.11.035
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 33

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Online social networks Cultural industries Delphi method Spain

کلمات کلیدی : شبکه های اجتماعی آنلاین، صنایع فرهنگی، روش دلفی، اسپانیا

عنوان فارسی : شبکه های اجتماعی در صنایع فرهنگی

عنوان انگلیسی : Social networks in cultural industries

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296314003890چکیده انگلیسی
Although cultural industries can benefit from social networks in many ways, few Spanish studies examine the extent to which firms within this economic sector actually use such networks. This study's objective is to investigate the role of online social networks in Spanish cultural firms. The study begins with a literature review on cultural industries and social networks. Then the study proceeds to a Delphi analysis that draws upon experts' opinions. Results reveal a predominance of utilitarian uses over expressive ones, as well as an overriding use of proactive motivations rather than reactive ones within the context of cultural firms' use of social networks. The study confirms the profitability of these networks and the transfer of influence or power from providers to the consumers of cultural goods and services.

چکیده فارسی
اگر چه صنایع فرهنگی می توانند از طریق شبکه های اجتماعی از بسیاری جهات سود ببرند، اما مطالعات اسپانیا چندان مورد بررسی قرار نگرفته است که شرکت های درون بخش اقتصادی در واقع از چنین شبکه هایی استفاده می کنند. هدف این مطالعه بررسی نقش شبکه های اجتماعی آنلاین در شرکت های فرهنگی اسپانیا است. این مطالعه با بررسی مطالعات در مورد صنایع فرهنگی و شبکه های اجتماعی آغاز می شود. سپس مطالعه به تجزیه و تحلیل دلفی که به نظرات کارشناسان متکی است، ادامه می دهد. نتایج حاکی از غلبه بر استفاده از بهره برداران بیش از آنهایی است که بیانگر آن هستند و همچنین استفاده از انگیزه های پیشگیرانه به جای واکنش پذیر در زمینه استفاده از شبکه های اجتماعی فرهنگی فرهنگی. این مطالعه نشان دهنده سودآوری این شبکه ها و انتقال نفوذ یا قدرت از ارائه دهندگان به مصرف کنندگان کالاهای فرهنگی و خدمات است.

موضوعات مقاله