شبکه های اجتماعی، روابط فناوری و قابلیت گزینشگر: پیامدهای مدیریت عملکرد پروژه های تحقیق و توسعه

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
98
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Data envelopment analysis Performance evaluation Gatekeeper Project management R&D management Social networking analysis
کلمات کلیدی :
تجزیه و تحلیل پوشش داده ها، ارزیابی عملکرد، گزینشگر، مدیریت پروژه، مدیریت تحقیق و توسعه، تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی
عنوان فارسی :

شبکه های اجتماعی، روابط فناوری و قابلیت گزینشگر: پیامدهای مدیریت عملکرد پروژه های تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی :

Social networks, technology ties, and gatekeeper functionality: Implications for the performance management of R&D projects

ژورنال :
Research Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316301998
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.11.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 98

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Data envelopment analysis Performance evaluation Gatekeeper Project management R&D management Social networking analysis

کلمات کلیدی : تجزیه و تحلیل پوشش داده ها، ارزیابی عملکرد، گزینشگر، مدیریت پروژه، مدیریت تحقیق و توسعه، تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی

عنوان فارسی : شبکه های اجتماعی، روابط فناوری و قابلیت گزینشگر: پیامدهای مدیریت عملکرد پروژه های تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی : Social networks, technology ties, and gatekeeper functionality: Implications for the performance management of R&D projects

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733316301998چکیده انگلیسی
R&D project teams concerned with efficiency under limited resources must cohesively coordinate cooperation, interactions, and the exchange of ideas to sustain innovation. This research investigated the management of social networks, technology ties, and gatekeeper functionality from a networking perspective and examined their contribution to R&D performance, which was evaluated using data envelopment analysis. This study verified the relationships by using data from the Taiwan National Telecommunication Program, which coordinates more than 100 R&D teams in pursuing next-generation broadband technologies. The results regarding these relationships varied. The density of social networking and the outward- and novel-oriented gatekeeper functionality of a project team was found to significantly promote its R&D performance, whereas the density of technology ties exhibits no significance. Accordingly, this paper presents strategic implications for the management of projects, team interorganizational linkages, and governmental subsidy policies, and discusses the networking activities of R&D teams at the project level.

چکیده فارسی
تیم های تحقیق و توسعه پروژه های مربوط به بهره وری در منابع محدود باید همکاری همگانی، تعاملات و تبادل ایده ها را برای حفظ نوآوری هماهنگ کنند. این تحقیق مدیریت شبکه های اجتماعی، روابط تکنولوژیکی و قابلیت دروازه ای را از دیدگاه شبکه بررسی کرده و سهم آنها در عملکرد R & D را مورد بررسی قرار داد که با استفاده از تحلیل پوشش داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت. این تحقیق روابط را با استفاده از داده های برنامه ملی مخابرات تایوان، که بیش از 100 تیم تحقیق و توسعه را در پی یافتن فناوری های نسل بعد بکار می برد، تایید کرد. نتایج مربوط به این روابط متفاوت بود. چگالی شبکه های اجتماعی و عملکرد دروازه بان خارجی و رمانتیک تیم پروژه مشخص شد که عملکرد R & D آن را به طور قابل ملاحظه ای ارتقاء می دهد، در حالیکه تراکم روابط تکنولوژیکی هیچ اهمیتی ندارد. بر این اساس، این مقاله مفاهیم راهبردی برای مدیریت پروژه ها، ارتباطات بین سازمانی تیم و سیاست های یارانه دولتی را ارائه می دهد و فعالیت های شبکه های تیم تحقیق و توسعه را در سطح پروژه مورد بحث قرار می دهد.

موضوعات مقاله