تحقیق مسئولیت اجتماعی در قالب مدیریت پروژه های بزرگ مفهومی : روند، شکاف ها و فرصت ها

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
66
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Social responsibility Megaproject management Citation pearl growing Cluster analysis Word cloud analysis
کلمات کلیدی :
مسئولیت اجتماعی، مدیریت پروژه های بزرگ مفهومی، رشد برپایه استناد، تجزیه خوشه ای، تجزیه و تحلیل توده خبر
عنوان فارسی :

تحقیق مسئولیت اجتماعی در قالب مدیریت پروژه های بزرگ مفهومی : روند، شکاف ها و فرصت ها

عنوان انگلیسی :

Social responsibility research within the context of megaproject management: Trends, gaps and opportunities

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317302387
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.02.017
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 66

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Social responsibility Megaproject management Citation pearl growing Cluster analysis Word cloud analysis

کلمات کلیدی : مسئولیت اجتماعی، مدیریت پروژه های بزرگ مفهومی، رشد برپایه استناد، تجزیه خوشه ای، تجزیه و تحلیل توده خبر

عنوان فارسی : تحقیق مسئولیت اجتماعی در قالب مدیریت پروژه های بزرگ مفهومی : روند، شکاف ها و فرصت ها

عنوان انگلیسی : Social responsibility research within the context of megaproject management: Trends, gaps and opportunities

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317302387چکیده انگلیسی
Due to its strategic significance, the implementation of megaprojects usually requires lots of social resources, which indicates that megaprojects have magnitude social responsibilities. Although researchers and practitioners have done a large amount of efforts within the domain of megaproject social responsibility, the relevant studies are still limited and scattered. Research into social responsibility of megaproject is not as well developed a field as other aspects of project management research. This study aims to review relevant studies in this area. A systematic process employing a four-phase search method, objective analysis and subjective analysis, helps to provide enough potential articles related to social responsibility in megaproject management, and to reduce arbitrariness and subjectivity involved in research topic analysis. Basic information such as publication year, type, and megaproject stage and type were analyzed to provide an overview of the research area. Cluster and word frequency analyses were used to explore classification of megaproject social responsibility research. As a result, three main research topics addressing the key questions were derived. In addition, four research gaps and the corresponding research agenda were identified. This detailed review provides the basis for further studies on social responsibilities within the context of megaproject management. The research trends and gaps can serve as motivation for researchers and practitioners to work on the next generation of the studies to support the sustainable development of megaprojects.

چکیده فارسی
با توجه به اهمیت استراتژیک ، پیاده سازی پروژه های بزرگ معمولا نیاز به منابع زیادی از منابع اجتماعی دارد که نشان می دهد که پروژه های بزرگ دارای مسئولیت های اجتماعی بزرگی است. گرچه محققان و متخصصان تلاش زیادی در زمینه مسئولیت اجتماعی مگاپروژه انجام داده اند، مطالعات مربوطه هنوز محدود و پراکنده اند. تحقیق در مورد مسئولیت اجتماعی پروژه بزرگ به خوبی به عنوان جنبه های دیگری از تحقیقات مدیریت پروژه نیز توسعه نیافته است. این مطالعه با هدف بررسی مطالعات مرتبط در این زمینه انجام شده است. یک فرآیند سیستماتیک با استفاده از روش جستجوی چهار مرحله ای، تحلیل عینی و تجزیه و تحلیل ذهنی، کمک می کند تا به مقالات بالقوه مربوط به مسئولیت اجتماعی در مدیریت مگاگرام، و کاهش داوری و دلخواه عمل کردن در تحلیل موضوع تحقیق کمک کند. اطلاعات پایه مانند سال انتشار، نوع و مرحله و نوع مگاپروژه برای ارائه یک مرور کلی از منطقه تحقیقاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل فرکانس خوشه ای و کلمه ای برای کشف طبقه بندی تحقیق مسئولیت اجتماعی مگاپروژه مورد استفاده قرار گرفت. در نتیجه، سه موضوع اصلی تحقیقاتی که به سوالات کلیدی رسیدگی شد، مشتق شده است. علاوه بر این، چهار شکاف تحقیق و برنامه تحقیقاتی مربوطه شناسایی شده است. این بررسی دقیق، پایه ای برای مطالعات بیشتر در مورد مسئولیت های اجتماعی در زمینه مدیریت پروژه بزرگ مفهومی می باشد. روند تحقیق و شکاف ها می تواند به عنوان انگیزه برای محققان و متخصصان برای کار بر روی نسل بعدی مطالعات برای حمایت از توسعه پایدار پروژه های بزرگ خدمت می کنند.

موضوعات مقاله