مخروط استراتژی اجتماعی: به سوی چارچوب ارزیابی راهبردهای رسانه های اجتماعی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
43
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Social media Social networks Strategy Governance Policy Facebook Twitter
کلمات کلیدی :
رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی، استراتژی، حاکمیت، سیاست، فیس بوک، توییتر
عنوان فارسی :

مخروط استراتژی اجتماعی: به سوی چارچوب ارزیابی راهبردهای رسانه های اجتماعی

عنوان انگلیسی :

The social strategy cone: Towards a framework for evaluating social media strategies

ژورنال :
International Journal of Information Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401215000778
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.07.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 43

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Social media Social networks Strategy Governance Policy Facebook Twitter

کلمات کلیدی : رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی، استراتژی، حاکمیت، سیاست، فیس بوک، توییتر

عنوان فارسی : مخروط استراتژی اجتماعی: به سوی چارچوب ارزیابی راهبردهای رسانه های اجتماعی

عنوان انگلیسی : The social strategy cone: Towards a framework for evaluating social media strategies

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401215000778چکیده انگلیسی
Social media is growing rapidly. Providing both risks and opportunities for organizations as it does. The social strategy cone is developed for evaluating social media strategies. This framework comprises of seven key elements of social media strategies as based on a systematic literature review and case studies. The results of 21 interviews have contributed to the construction of the social media strategy cone for analyzing social media strategies. Three levels of maturity of social media strategy are proposed: initiation, diffusion and maturity. Initiation includes the key elements: ‘target audience’ and ‘channel choice’ while all case organizations studied payed attention to these elements. Diffusion includes the elements: ‘goals’, ‘resources’ and ‘policies’. Maturity adds the elements of ‘monitoring’ and ‘content activities’. Only 3 of the 9 organizations studied are in this phase of maturity. Although, theory suggests the importance of the element of ‘monitoring’ our research shows the need for more attention in practice.

چکیده فارسی
رسانه های اجتماعی به سرعت در حال رشد هستند. ارائه هر دو خطرات و فرصت ها برای سازمان ها آن را انجام دهد. مخروط استراتژی اجتماعی برای ارزیابی استراتژی های رسانه های اجتماعی طراحی شده است. این چارچوب شامل هفت عنصر اصلی استراتژی های رسانه های اجتماعی است که براساس یک بررسی پژوهش سیستماتیک و مطالعات موردی است. نتایج 21 مصاحبه به ساخت کانون راهبردهای رسانه های اجتماعی برای تحلیل راهکارهای رسانه های اجتماعی کمک کرده است. سه سطح بلوغ استراتژی رسانه های اجتماعی پیشنهاد می شود: آغاز، انتشار و بلوغ. ابتکار شامل عناصر کلیدی: "مخاطبان هدف" و "انتخاب کانال" در حالی که همه سازمان های مورد مطالعه مورد توجه این عناصر قرار گرفتند. انتشار شامل عناصر: "اهداف"، "منابع" و "سیاست" است. بلوغ عناصر نظارت و فعالیت های محتوا را اضافه می کند. فقط 3 نفر از 9 سازمان مورد مطالعه در این مرحله بلوغ هستند. گرچه تئوری نشان می دهد اهمیت عنصر "نظارت" تحقیقات ما نشان می دهد که نیاز به توجه بیشتر در عمل است.

موضوعات مقاله