درک اثر ارزش شخصی و اجتماعی بر رفتار و رفتار استفاده از مارک های لوکس لوازم آرایشی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
140
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Luxury Personal and social value Attitude Usage behavior Consumer behavior Luxury market Luxury cosmetic brands Socio-psychology Female cosmetic user
کلمات کلیدی :
ارزش لوکس، ارزش شخصی و اجتماعی، نگرش، رفتار مصرفی، رفتار مصرف کننده، بازار لوکس، مارک های زیبایی لوکس، جامعه شناسی، کاربر لوازم آرایشی زنانه
عنوان فارسی :

درک اثر ارزش شخصی و اجتماعی بر رفتار و رفتار استفاده از مارک های لوکس لوازم آرایشی

عنوان انگلیسی :

Understanding the effect of personal and social value on attitude and usage behavior of luxury cosmetic brands

ژورنال :
Journal of Retailing and Consumer Services
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698917302126
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.07.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 140

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Luxury Personal and social value Attitude Usage behavior Consumer behavior Luxury market Luxury cosmetic brands Socio-psychology Female cosmetic user

کلمات کلیدی : ارزش لوکس، ارزش شخصی و اجتماعی، نگرش، رفتار مصرفی، رفتار مصرف کننده، بازار لوکس، مارک های زیبایی لوکس، جامعه شناسی، کاربر لوازم آرایشی زنانه

عنوان فارسی : درک اثر ارزش شخصی و اجتماعی بر رفتار و رفتار استفاده از مارک های لوکس لوازم آرایشی

عنوان انگلیسی : Understanding the effect of personal and social value on attitude and usage behavior of luxury cosmetic brands

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698917302126چکیده انگلیسی
The growth of the luxury market has been phenomenal in recent years, especially in the emerging markets such as India. This research studied luxury value aspects (personal and social) of luxury cosmetic brands and their impact on consumer attitudes and usage behavior, with a focus on women consumers. Data was collected in the form of a survey from 372 women luxury cosmetic users. Structural equation modeling was used to analyze the framework. Hedonism and status value were found to have high significant relationship towards attitude whereas usage behavior was influenced by materialism and status value. Hence the symbolic and psychological traits among consumer will show their willingness to buy and preferences on luxury cosmetic brands. The findings of this study provide valuable insights to marketers and managers to understand consumer trends, attitudes and behavior in the luxury cosmetic market and develop marketing strategies to successfully market their products.

چکیده فارسی
رشد بازار لوکس در سال های اخیر به ویژه در بازارهای در حال ظهور مانند هند بوده است. این تحقیق جنبه های ارزش لس (شخصی و اجتماعی) مارک های لوکس لوازم آرایشی و تاثیر آن بر نگرش مصرف کنندگان و رفتار مصرف با تمرکز بر مصرف کنندگان زنان را مورد بررسی قرار داد. داده ها در قالب یک نظرسنجی از 372 کاربران لوکس لوازم آرایشی و بهداشتی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل چارچوب، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. فلسفه خوشی و ارزش وضعیتی ارتباط معناداری با نگرش داشتند در حالیکه رفتار استفاده از مواد و ارزش وضعیت تحت تاثیر قرار گرفت. از این رو، صفات نمادین و روان شناختی در میان مصرف کنندگان، تمایل خود را برای خرید و ترجیح بر مارک های لوکس لوازم آرایشی نشان می دهد. یافته های این مطالعه بینش ارزشمند را برای بازاریابان و مدیران برای درک روند مصرف، نگرش و رفتار در بازار لوازم آرایشی لوکس و ایجاد استراتژی های بازاریابی برای موفقیت فروش محصولات خود فراهم می کند.

موضوعات مقاله