یک برنامه نرم‌افزاری برای ارزیابی سریع ریسک در زنجیره‌های تامین یکپارچه

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
24
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Rapid risk assessment Probability theory Fuzzy logic Risk priority matrix Integrated supply chains
کلمات کلیدی :
ارزیابی ریسک سریع، نظریه احتمالات، منطق فازی، ماتریس اولویت ریسک، زنجیره های یکپارچه عرضه
عنوان فارسی :

یک برنامه نرم‌افزاری برای ارزیابی سریع ریسک در زنجیره‌های تامین یکپارچه

عنوان انگلیسی :

A software application for rapid risk assessment in integrated supply chains

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415005734
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.08.028
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 24

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Rapid risk assessment Probability theory Fuzzy logic Risk priority matrix Integrated supply chains

کلمات کلیدی : ارزیابی ریسک سریع، نظریه احتمالات، منطق فازی، ماتریس اولویت ریسک، زنجیره های یکپارچه عرضه

عنوان فارسی : یک برنامه نرم‌افزاری برای ارزیابی سریع ریسک در زنجیره‌های تامین یکپارچه

عنوان انگلیسی : A software application for rapid risk assessment in integrated supply chains

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415005734چکیده انگلیسی
Supply chain risk management (SCRM) has become a critical component of supply chain management with the movement to global supply chains and the increasing occurrence of internal and external risk events. Effective management of supply chain risks requires a comprehensive yet rapid assessment of all the risk factors in the supply chain and their potential impacts. This paper presents a software application framework for rapid risk assessment (RRA) in integrated supply chains. The proposed framework combines qualitative and quantitative methods to assess and prioritize the risks. Qualitative methods are based on surveys used to collect the risk probability and impact data for the main agents in the supply chain (i.e., supplier, customer, manufacturer, etc.). Quantitative methods are based on probability theory and fuzzy logic. Risks are calculated for each agent in the supply chain and are then aggregated per product type. The proposed RRA tool was tested in a manufacturing environment to assess the validity of the proposed framework. Results from the case study showed that the assessment obtained by the proposed framework agrees with what the risk management experts think about the risk levels and priorities in the company.

چکیده فارسی
مدیریت ریسک زنجیره تامین (SCRM) تبدیل به یک مولفه حیاتی مدیریت زنجیره تامین با حرکت به زنجیره های عرضه جهانی و افزایش وقوع رویدادهای خطر داخلی و خارجی شده است. مدیریت موثر خطرات زنجیره تامین نیازمند ارزیابی جامع اما سریع از تمامی عوامل خطر در زنجیره عرضه و تاثیرات بالقوه آن است. این مقاله یک چارچوب کاربرد نرم افزار برای ارزیابی خطر سریع (RRA) در زنجیره های یکپارچه عرضه ارائه می دهد. چارچوب پیشنهادی ترکیبی از روش های کیفی و کمی برای ارزیابی و اولویت بندی خطرات است. روش های کیفی بر اساس نظرسنجی هایی است که برای جمع آوری احتمال خطر و داده های تاثیر برای عامل اصلی در زنجیره تامین (به عنوان مثال، تامین کننده، مشتری، تولید کننده و غیره) است. روش های کمی مبتنی بر نظریه احتمالات و منطق فازی است. خطرات برای هر عامل در زنجیره تامین محاسبه می شوند و سپس در هر نوع محصول جمع می شوند. ابزار RRA پیشنهاد شده در محیط تولیدی برای ارزیابی اعتبار چارچوب پیشنهاد شده مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه موردی نشان داد که ارزیابی به دست آمده از چارچوب پیشنهاد شده با آنچه کارشناسان مدیریت ریسک در مورد سطوح و اولویت های ریسک در شرکت در نظر می گیرند، موافق است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی