سیستم انرژی تجدید پذیر ترکیبی با انرژی خورشیدی: یک مرور

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
135
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Solar energy Wind energy Hybrid renewable energy system
کلمات کلیدی :
انرژی خورشیدی، انرژی باد، سیستم انرژی تجدید پذیر ترکیبی
عنوان فارسی :

سیستم انرژی تجدید پذیر ترکیبی با انرژی خورشیدی: یک مرور

عنوان انگلیسی :

Solar–wind hybrid renewable energy system: A review

ژورنال :
Renewable and Sustainable Energy Reviews
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115016068
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.223
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 135

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Solar energy Wind energy Hybrid renewable energy system

کلمات کلیدی : انرژی خورشیدی، انرژی باد، سیستم انرژی تجدید پذیر ترکیبی

عنوان فارسی : سیستم انرژی تجدید پذیر ترکیبی با انرژی خورشیدی: یک مرور

عنوان انگلیسی : Solar–wind hybrid renewable energy system: A review

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032115016068چکیده انگلیسی
The demand for electricity is increasing day by day, which cannot be fulfilled by non-renewable energy sources alone. Renewable energy sources such as solar and wind are omnipresent and environmental friendly. The renewable emulnergy sources are emerging options to fulfill the energy demand, but unreliable due to the stochastic nature of their occurrence. Hybrid renewable energy system (HRES) combines two or more renewable energy sources like wind turbine and solar system. The objective of this paper is to present a comprehensive review of various aspects of HRES. This paper discusses prefeasibility analysis, optimum sizing, modeling, control aspects and reliability issues. The application of evolutionary technique and game theory in hybrid renewable energy is also presented in this paper.

چکیده فارسی
تقاضا برای برق روز به روز در حال افزایش است، که تنها با استفاده از منابع غیر قابل تجدید انرژی قابل اجرا نیست. منابع انرژی قابل تجدید، مانند انرژی خورشیدی و باد، در همه جا موجود و محیط زیست هستند. منابع تجدید پذیر گزینه های نو ظهور برای برآوردن تقاضای انرژی هستند، اما به دلیل ماهیت تصادفی وقوع آنها، قابل اعتماد نیستند. سیستم انرژی تجدید پذیر ترکیبی (HRES) ترکیبی از دو یا چند منبع انرژی تجدیدپذیر مانند توربین بادی و سیستم خورشیدی است. هدف از این مقاله ارائه یک بررسی جامع از جنبه های مختلف HRES است. در این مقاله، تحلیل پیش آزمایی، اندازه گیری بهینه، مدلسازی، جنبه های کنترل و مسائل مربوط به قابلیت اطمینان مورد بحث قرار می گیرد. استفاده از تکنیک تکاملی و نظریه بازی در انرژی های تجدید پذیر ترکیبی نیز در این مقاله ارائه شده است.

موضوعات مقاله