تحلیل فضایی محرومیت اجتماعی از دیدگاه حمل و نقل : یک مطالعه موردی از منطقه شهری آنکارا

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
38
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Social exclusion Spatial exclusion Exclusion from transport Cluster analysis Social disadvantage Transport disadvantage
کلمات کلیدی :
محرومیت اجتماعی، محرومیت فضایی، محرومیت از حمل و نقل، تجزیه خوشه ای، ضرر اجتماعی، ضرر حمل و نقل
عنوان فارسی :

تحلیل فضایی محرومیت اجتماعی از دیدگاه حمل و نقل : یک مطالعه موردی از منطقه شهری آنکارا

عنوان انگلیسی :

Spatial analysis of social exclusion from a transportation perspective: A case study of Ankara metropolitan area

ژورنال :
Cities
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275116306102
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.04.013
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 38

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Social exclusion Spatial exclusion Exclusion from transport Cluster analysis Social disadvantage Transport disadvantage

کلمات کلیدی : محرومیت اجتماعی، محرومیت فضایی، محرومیت از حمل و نقل، تجزیه خوشه ای، ضرر اجتماعی، ضرر حمل و نقل

عنوان فارسی : تحلیل فضایی محرومیت اجتماعی از دیدگاه حمل و نقل : یک مطالعه موردی از منطقه شهری آنکارا

عنوان انگلیسی : Spatial analysis of social exclusion from a transportation perspective: A case study of Ankara metropolitan area

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275116306102چکیده انگلیسی
Having been used extensively since the 1980s, the concept of social exclusion has given a new impetus to the discussions of poverty and disadvantageousness. Widely known as being quite difficult, complex, and controversial to define in essence, the concept of social exclusion can be defined as the condition in which certain individuals or social groups cannot integrate into the society either socially or economically or politically. The inability of the individuals to build meaningful social relationships in the community or lack of access to social activities in the city lead to social cohesion problems. This triggers segregation of the society, particularly in large cities, in both social and spatial terms. In the context of accessibility, “urban transport” appears as one of the most important factors determining level of social inclusion/exclusion of the individuals or groups. In this study relations between social exclusion and transport has been evaluated as an attempt to identify socio-spatial segregation pattern of Ankara. By doing so, it has been intended to illustrate the spatial segregation of the city formed by the social exclusion due to the transportation constraints.

چکیده فارسی
از دهه 1980 به شدت مورد استفاده قرار گرفته است، مفهوم محرومیت اجتماعی انگیزه جدیدی برای بحث درباره فقر و زیان آور داده است. مفهوم جدایی اجتماعی به طور گسترده ای شناخته شده به عنوان بسیار دشوار، پیچیده و بحث برانگیز می تواند به طور مفهومی تعریف می شود، به عنوان شرایطی که در آن برخی افراد یا گروه های اجتماعی نمی توانند در جامعه از نظر اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی ادغام شوند. ناتوانی افراد در ایجاد روابط اجتماعی معنادار در اجتماع یا عدم دسترسی به فعالیت های اجتماعی در شهر منجر به مشکلات انسجام اجتماعی می شود. این امر منجر به جدایی از جامعه، به ویژه در شهرهای بزرگ، در شرایط اجتماعی و فضایی است. در زمینه دسترسی، "حمل و نقل شهری" به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده میزان پذیرش / حذف افراد یا گروه های اجتماعی به نظر می رسد. در این مطالعه روابط بین جدایی اجتماعی و حمل و نقل به عنوان یک تلاش برای شناسایی الگوی تفکیک اجتماعی-فضایی آنکارا مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب، هدف قرار دادن تفکیک فضایی شهر ایجاد شده توسط محرومیت اجتماعی به دلیل محدودیت های حمل و نقل است.

موضوعات مقاله