تناسب استراتژیک بین استراتژی های نوآوری و محیط کسب و کار در ارائه عملکرد کسب و کار

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
129
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Innovation strategies Business environment Strategic fit Business performance
کلمات کلیدی :
استراتژی های نوآوری، محیط تجاری، تناسب استراتژیک، عملکرد کسب و کار
عنوان فارسی :

تناسب استراتژیک بین استراتژی های نوآوری و محیط کسب و کار در ارائه عملکرد کسب و کار

عنوان انگلیسی :

The strategic fit between innovation strategies and business environment in delivering business performance

ژورنال :
International Journal of Production Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527315003114
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.07.037
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 129

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Innovation strategies Business environment Strategic fit Business performance

کلمات کلیدی : استراتژی های نوآوری، محیط تجاری، تناسب استراتژیک، عملکرد کسب و کار

عنوان فارسی : تناسب استراتژیک بین استراتژی های نوآوری و محیط کسب و کار در ارائه عملکرد کسب و کار

عنوان انگلیسی : The strategic fit between innovation strategies and business environment in delivering business performance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527315003114چکیده انگلیسی
This paper examines the role business environments (in terms of dynamism and competitiveness) as contingency factors which affect the effectiveness of different types of innovation strategies (in terms of product and process) in delivering business performance. Using the data of 207 manufacturing firms in Australia, this study shows that dynamic environments strengthen the effect of product innovation on business performance. Competitive environments, on the other hand, weaken the effect of product innovation on business performance, but strengthen the effect of process innovation on business performance. Overall, this study demonstrates the strategic fit between dynamism and product innovation strategy as well as between competitiveness and process innovation strategy. On the other hand, competitiveness also shows a strategic mismatch with product innovation. The theoretical and practical implications are discussed.

چکیده فارسی
در این مقاله، نقش عوامل تجاری (از لحاظ پویایی و رقابت) به عنوان عوامل احتمالی که بر اثربخشی انواع مختلف استراتژی های نوآوری (از لحاظ محصول و فرآیند) تاثیر می گذارند در ارائه عملکرد تجاری تاثیر می گذارند. با استفاده از اطلاعات 207 شرکت تولیدی در استرالیا، این مطالعه نشان می دهد که محیط های پویا تاثیر نوآوری محصول بر عملکرد تجاری را تقویت می کنند. از سوی دیگر، محیط رقابتی، تأثیر نوآوری محصول بر عملکرد تجاری را تضعیف می کند، اما تأثیر نوآوری فرآیند بر عملکرد تجاری را تقویت می کند. به طور کلی، این مطالعه نشان می دهد که تناسب استراتژیک بین پویایی و استراتژی نوآوری محصول و نیز بین استراتژی نوآوری رقابت و فرایند است. از سوی دیگر، رقابت همچنین نشان دهنده یک عدم تطابق استراتژیک با نوآوری محصول است. مفاهیم نظری و عملی بحث شده است.

موضوعات مقاله